Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1171

Publicerad den 30 juni 2022
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 22 juni 2022

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

151. marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa och säkerhet, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

153. tillsyn enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

 
 

 

 

Sakregister till bilagan2)

2)

Ändringen innebär bl.a. att ”Gasanordningar” tas bort ur förteckningen.

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Garanti

 

65, 165

 

Gasskyddsmateriel

 

20

 

 

 

Marinvetenskaplig forskning

 

35

 

Marknadskontroll

 

120, 148, 151

 

Materielleveranser

 

95

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1171

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Therese Thorblad
(Justitiedepartementet)