Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1297

Publicerad den 6 juli 2022
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 33 kap. 1 § och 36 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:175, bet. 2021/22:AU14, rskr. 2021/22:427.

1 §

2) Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer hos

2)

Senaste lydelse 2011:743.

 1. Diskrimineringsombudsmannen i ett ärende enligt diskrimineringslagen (2008:567), 16, 16 a och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584), 9 och 10 §§ lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård eller 3 och 4 §§ lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl samt i andra ärenden som rör rådgivning åt en enskild,

 2. Nämnden mot diskriminering i ett ärende enligt diskrimineringslagen, eller

 3. Statens skolinspektion i ett ärende enligt 6 kap. skollagen (2010:800).

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

4 §

3) Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i

3)

Senaste lydelse 2021:898.

 1. mål om kollektivavtal, och

 2. mål om tillämpningen av

  • lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,

  • lagen (1982:80) om anställningsskydd,

  • 6 kap. 712 §§ skollagen (2010:800),

  • 3133 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning,

  • 411 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,

  • 16, 16 a och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),

  • 37 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning,

  • 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567),

  • 6 a kap. lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

  • lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden,

  • 9 och 10 §§ lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård, eller

  • 3 och 4 §§ lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1297

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)