Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1314

Publicerad den 7 juli 2022
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1)

Prop. 2021/22:186, bet. 2021/22:JuU46, rskr. 2021/22:454.

dels att 35 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 35 kap. 12 a §, och närmast före 35 kap. 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

7 §

2) Sekretessen enligt 1 § första stycket upphör att gälla hos de myndigheter och i de verksamheter som anges där, om uppgiften lämnas till en domstol med anledning av ett åtal, om inte

2)

Senaste lydelse 2017:178.

  1. sekretess för uppgiften ska gälla hos domstolen enligt 12 §, 12 a §, 13 a § eller 36 kap. 2 §,

  2. uppgiften uppenbarligen saknar betydelse i målet, eller

  3. uppgiften finns i en handling som har kommit från en annan myndighet där uppgiften är sekretessreglerad.

Kontaktuppgifter till enskilda

12 a §

Sekretess gäller hos en domstol i ett brottmål för uppgift som rör en enskild, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men och uppgiften avser

  1. bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysningar om var han eller hon bor stadigvarande eller tillfälligt,

  2. telefonnummer, e-postadress eller annan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med honom eller henne, eller

  3. personnummer.

Motsvarande sekretess gäller i ett tvistemål om enskilt anspråk i anledning av brott och i ett ärende som rör brott.

Sekretessen enligt denna paragraf gäller inte för uppgift som rör den som är tilltalad eller svarande.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1314
  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2023.

  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgift som förekommer i ett mål eller ärende som har inletts i domstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)