Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1078

Utkom från trycket den 28 november 2017
utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2017:446.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

länsstyrelserna

 

undersökningar om attityder hos länets invånare till att bo, leva och verka i länet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Myndigheten för delaktighet

 

undersökningar om attityder, levnadsvillkor, tillgänglighet och delaktighet hos barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning

 
 

Myndigheten för kulturanalys

 

undersökningar om barns och ungas kulturvanor

 
 
 

undersökningar om hot mot kulturutövare

 
 

 

 

 

  2) Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om personnummer och födelsedatum, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men:

  2)

  Senaste lydelse 2017:101.

 • allmänna domstolar,

 • allmänna förvaltningsdomstolar,

 • Arbetsförmedlingen,

 • Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs,

 • Centrala studiestödsnämnden,

 • Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och hyres- och arrendenämnder,

 • Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet som rör förvaring och användning av försöksdjur,

 • Försäkringskassan,

 • hyres- och arrendenämnder,

 • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,

 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

 • Inspektionen för vård och omsorg,

 • Justitiekanslern,

 • Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör personskadereglering,

 • Kriminalvården,

 • Kronofogdemyndigheten,

 • Kustbevakningen,

 • Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verksamhet som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,

 • länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i verksamhet som rör offentlig kontroll av djurskyddsfrågor,

 • Migrationsverket,

 • myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,

 • nämnder som utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,

 • patientnämnder,

 • Polismyndigheten,

 • Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och särskild utlänningskontroll,

 • Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,

 • Skatteverket,

 • socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten,

 • Socialstyrelsen,

 • Statens institutionsstyrelse,

 • Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,

 • Säkerhetspolisen,

 • Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort,

 • Tullverket, och

 • åklagarmyndigheter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1078

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)