Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

BBS-lagen

Utkom från trycket den 31 mars 1998
Utfärdad den 12 mars 1998.

Tillämpningsområde

Denna lag gäller elektroniska anslagstavlor. Med elektronisk anslagstavla avses i denna lag en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden.

I lagen avses med meddelande text, bild, ljud eller information i övrigt.

Lagen gäller dock inte

 1. tillhandahållande endast av nät eller andra förbindelser för överföring av meddelanden eller av andra anordningar som krävs för att kunna ta i anspråk ett nät eller annan förbindelse,

 2. förmedling av meddelanden inom en myndighet eller mellan myndigheter eller inom ett företag eller en koncern,

 3. tjänster som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen,

 4. meddelanden som är avsedda bara för en viss mottagare eller en bestämd krets av mottagare (elektronisk post), eller

 5. meddelanden som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/784 av den 29 april 2021 om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online.

SFS 2023:320

Information till användarna

Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall lämna information till var och en som ansluter sig till tjänsten om sin identitet och i vilken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare.

Uppsikt över tjänsten

Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall, för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 §, ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

 1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna om

  1. olaga hot i 4 kap. 5 § brottsbalken,

  2. olaga integritetsintrång i 4 kap. 6 c § brottsbalken,

  3. uppvigling i 16 kap. 5 § brottsbalken,

  4. hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken,

  5. barnpornografibrott i 16 kap. 10 a § brottsbalken,

  6. olaga våldsskildring i 16 kap. 10 c § brottsbalken, eller

  7. offentlig uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet i 7 § terroristbrottslagen (2022:666), eller

 2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.

För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänsten.

Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten.

Förutv. 5 § upphävd g. Lag 2022:670.

Rättsfall:

Leverantör av plattform för sociala nätverk har ingen allmän skyldighet att filtrera lagrad information för att förhindra upphovsrättsintrång C-360/10 SABAM. Ang. det ansvar som åligger en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats, se C-324/09 L’Oréal, p. 106 ff. Om ansvar för uttalanden på blogg, se ERD Pihl mot Sverige (2017).

SFS 2022:670

Straff

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 § döms till böter.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 § första stycket döms till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Första stycket tillämpas inte, om det för gärningen kan dömas till ansvar enligt brottsbalken, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller terroristbrottslagen (2022:666).

Brott enligt första stycket får i de fall meddelandets innehåll är sådant som avses i bestämmelsen i 4 kap. 6 c § brottsbalken om olaga integritetsintrång åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Rättsfall:

H 2007:805 I anm. vid BrB 16:8.

SFS 2022:670

Förverkande

Datorer och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 7 § denna lag får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådant brott, om brottet har fullbordats. Förverkande får helt eller delvis underlåtas om förverkandet är oskäligt.

SFS 2005:315