Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)

Offentlighets- och sekretessförordningen

Utkom från trycket den 9 juni 2009
utfärdad den 28 maj 2009.

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 17 § tryckfrihetsförordningen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1929

1 §

En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra eller tredje stycket, endast prövas av

 1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § eller 18 kap. 1–3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör Säkerhetspolisens eller Polismyndighetens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet,

 2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet, eller

 3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen än som avses i 1.

I de fall en sådan handling som avses i första stycket förvaras hos Statsrådsberedningen eller Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ska en begäran om utlämnande av handlingen till en enskild prövas av statsministern. I fråga om handlingar som förvaras hos förvaltningsavdelningen gäller detta endast under förutsättning att handlingen inte har lämnats över från ett departement till Regeringskansliets centralarkiv.

En begäran som avses i första och andra styckena får överlämnas till regeringens prövning.

SFS 2014:1369

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

2 §

Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Myndighet

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras

Arbetsförmedlingen

 
 • handlingar i ärenden rörande enskilda arbetssökande

 

Arbetsgivarverket

 
 • förslag till kollektivavtal

 

arbetslöshetskassor

 
 • handlingar i ärenden om arbetslöshetsersättning, och

 • handlingar i ärenden om medlemsavgift för arbetslös medlem

 

Arbetsmiljöverket

 
 • handlingar som ska ingå i informationssystemet om arbetsskador, och

 • statistiskt primärmaterial

 

Brottsförebyggande rådet

 
 • statistiskt primärmaterial

 

Energimarknadsinspektionen

 
 • handlingar som ingår i informationssystemet om transaktioner på grossistmarknaderna för energi

 

Folkhälsomyndigheten

 
 • statistiskt primärmaterial, och

 • primärmaterial som utgör underlag i undersökningar om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer

 

Försäkringskassan

 
 • handlingar i försäkringsärenden,

 • handlingar i ärenden om statligt tandvårdsstöd,

 • samlingsräkningar med bilagor för läkarvård eller annan sjukvård, och

 • statistiskt primärmaterial

 

Försvarsmakten

 
 • patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och anställd personal

 

Havs- och vattenmyndigheten

 
 • handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen, och

 • statistiskt primärmaterial

 

Kommerskollegium

 
 • ansökningar och andra handlingar i licensärenden avseende import och export av varor

 

kommunala myndigheter och trafikhuvudmän

 
 • handlingar i ärenden om färdtjänst och riksfärdtjänst

 

Kriminalvården

 
 • handlingar som utgör underlag till det centrala kriminalvårdsregistret,

 • handlingar som hör till journaler som upprättats för enskilda i kriminalvårdsverksamhet, och

 • transportbeställningar

 

Kustbevakningen

 
 • anmälningar från sjöfarten om fartygs ankomst till svenska orter

 

Läkemedelsverket

 
 • statistiskt primärmaterial

 

Migrationsverket

 
 • av verket rekvirerade personbevis, utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret samt kontrollbesked från Säkerhetspolisen

 

Myndigheten för kulturanalys

 
 • statistiskt primärmaterial

 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

 
 • statistiskt primärmaterial

 

Naturvårdsverket

 
 • provresultat som utgör underlag till jägarexamensregistret, och

 • handlingar som avser inbetalningar för jaktkort

 

nämnder som svarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

 
 • handlingar som hör till enskildas personakter

 

Pensionsmyndigheten

 
 • handlingar i försäkringsärenden, och

 • statistiskt primärmaterial

 

Polismyndigheten

 
 • anteckningar om det löpande polisarbetet,

 • framställningar om fingeravtrycksundersökning,

 • handlingar som innehåller uppgifter om ankommande passagerare som har överförts från en transportör enligt 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716),

 • handlingar som innehåller uppgifter om en enskild passagerare som har lämnats vid bokning av en flygresa och vid incheckning (PNR-uppgifter) och som har överförts från lufttrafikföretag enligt lagen (2018:1180)om flygpassageraruppgifter i brotts-bekämpningen,

 • handlingar som utgör underlag för belastningsregistret, misstankeregistret, register enligt 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller för på motsvarande sätt strukturerade uppgiftssamlingar som avser brottslig verksamhetoch som förs med stöd av den lagen,

 • statistiskt primärmaterial,

 • sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. som avser avvisningar, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller fängselanvändning och som inte registreras i särskilda ärenden, och

 • underrättelser från Kriminalvården om permissioner

 

regioners myndigheter och kommunala myndigheter i kommuner som inte ingår i en region

 
 • bevis om högkostnadsskydd för patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård

 

Riksbanken

 
 • statistiskt primärmaterial

 

sjukhus och andra inrättningar för vård av patienter

 
 • patientjournaler,

 • läkarvårdskvitton, och

 • samlingsräkningar eller motsvarande handlingar som upprättas i samband med patientbesök

 

Skatteverket

 
 • deklarationer, kontrolluppgifter och andra handlingar som avser taxering eller fastställande av skatt eller avgift eller som rör anstånd med eller krav på att lämna handlingar för dessa ändamål,

 • handlingar som avser beräkning, jämkning eller återbetalning av skatt, och

 • handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter

 

socialnämnder

 
 • handlingar som hör till enskildas personakter

 

Socialstyrelsen

 
 • statistiskt primärmaterial, och

 • anmälningar till donationsregistret

 

Statens institutionsstyrelse

 
 • handlingar som hör till enskildas personakter

 

Statens jordbruksverk

 
 • statistiskt primärmaterial

 

Statistiska centralbyrån

 
 • statistiskt primärmaterial

 

Säkerhetspolisen

 
 • anteckningar om det löpande polisarbetet,

 • handlingar som utgör underlag för strukturerade uppgiftssamlingar som avserbrottslig verksamhet och som förs med stöd av lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisensbehandling av personuppgifter, och

 • underrättelser från Kriminalvården om permissioner

 

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

 
 • patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga

 

Tullverket

 
 • handlingar som rör klarering av varor och transportmedel,

 • handlingar som innehåller bokningsuppgifter inhämtade från transportföretag, och

 • handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter

 

åklagarmyndigheter

 
 • utdrag ur folkbokföringsdatabasen,

 • utdrag ur belastningsregistret, misstankeregistret och register enligt lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,

 • utdrag ur vägtrafikregistret, och

 • rekvisitioner av sådana utdrag

 

SFS 2022:652

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen

3 §

Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Myndighet

Register

allmänna domstolar

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelser på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning

 

allmänna förvaltningsdomstolar

 

diarier över mål enligt smittskyddslagen (2004:168) och enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

 

beskickningar och konsulat samt delegationer hos mellanfolkliga organisationer, dock inte Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)

 

samtliga diarier

 

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut

 

diarier över inriktningar enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och över underrättelser inom försvarets underrättelse- och säkerhetstjänst

 

Försvarsunderrättelsedomstolen

 

diarier över mål om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

 

Polismyndigheten

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift, om inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning

 

Regeringskansliet

 

diarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar som rör myndigheters krigsorganisation och beredskapsförberedelser, diarier över inriktningar och underrättelser enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, diarier över handlingar som rör förberedelser enligt 11 f § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet samt diarier hos Utrikesdepartementet över handlingar som kommit in eller upprättats i andra än administrativa och konsulära ärenden och handelsärenden

 

Skatteverket

 

diarium över ärenden om könsbyte

 

Socialstyrelsen

 

diarium över ärenden som handläggs av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor

 

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

 

diarier över ärenden om verkställighet av beslut om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

 

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)

 

samtliga diarier, utom diarium över EU-institutionernas officiella dokument och diarier över handlingar som kommit in eller upprättats i administrativa ärenden och handelsärenden

 

Säkerhetspolisen

 

diarier över underrättelser inom den särskilda polisverksamheten för att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet m.m. och diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift, om inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning

 

Tullverket

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift, om inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning

 

åklagarmyndigheter

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt, om föreläggande att bevara en viss lagrad uppgift, om inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning och hemlig dataavläsning samt diarier över förundersökningar som rör brott mot rikets säkerhet

 

SFS 2022:652

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen

4 §

Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller sekretessen i högst

 1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör

  • geografisk information om militärgeografiska förhållanden,

  • rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk,

  • underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,

  • planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder, eller

  • militärtekniska forskningsresultat, och

 2. nittiofem år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten.

SFS 2016:323

Föreskrifter med stöd av 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

5 §

Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte för uppgifter i följande register:

 • bankregistret som förs av Bolagsverket,

 • biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,

 • diariet som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),

 • diariet som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),

 • diariet som avses i 1 kap. 1 § andra stycket varumärkesförordningen (2011:594),

 • EEIG-registret som förs av Bolagsverket,

 • europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,

 • europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,

 • filialregistret som förs av Bolagsverket,

 • föreningsregistret som förs av Bolagsverket,

 • företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,

 • försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,

 • försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,

 • insolvensregistret över företagsrekonstruktioner som förs av Bolagsverket,

 • insolvensregistret över konkurser som förs av Bolagsverket,

 • insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar som förs av Kronofogdemyndigheten,

 • mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,

 • näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,

 • patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,

 • registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,

 • stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och

 • varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket.

SFS 2019:257

Föreskrifter med stöd av 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen

6 §

Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering av betydande del av befolkningen, för

 1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs, och

 2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Verksamheten avser

centrala hundregistret

fastighetsregistret

kommunala fastighetsregister

passregister och register över nationella identitetskort

röstlängdsregister

Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige

Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal

Statens tjänstepensionsverks pensionsregister

Totalförsvarets plikt- och prövningsverks register över totalförsvarets personal

Transportstyrelsens vägtrafikregister

 

SFS 2020:1286

Föreskrifter med stöd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen

7 §

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

Boverket

 

undersökning av byggnaders tekniska utformning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

utvärderingar och analyser av bostadsmarknadens funktionssätt när det gäller fysisk planering, byggande, boende, bostadsfinansiering och bostadspolitiska styrmedel

 
 

Brottsförebyggande rådet

 

kriminologiska undersökningar

 
 

Ekonomistyrningsverket

 

undersökningar för framställning av prognoser, analyser och information om den offentliga ekonomin

 
 
 

undersökningar för att bedöma om statsförvaltningen är effektiv, om den interna styrningen och kontrollen är betryggande samt om den ekonomiska styrningen i staten är effektiv

 
 

Finanspolitiska rådet

 

undersökningar av arbetsmarknaden, lönebildningen och bostadsmarknaden

 
 

undersökningar av effekter av ändrade skatter och transfereringar och av andra åtgärder inom de finans-, arbetsmarknads- och utbildningspolitiska områdena

 
 

Folkhälsomyndigheten

 

undersökningar om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer

 
 

undersökningar om samhällskostnader till följd av infektionssjukdomar och antibiotikaresistens och om effekter av motåtgärder i fråga om spridning av infektionssjukdomar

 
 

Forum för levande historia

 

enkätundersökning bland lärare dels om Förintelsen, dels om hedersrelaterat våld eller förtryck

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

undersökningar om ungdomars attityder till utsatta grupper

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Inspektionen för socialförsäkringen

 

undersökningar av rättstillämpning, handläggning och administration inom socialförsäkringsområdet och inom verksamheter med direkt anknytning till socialförsäkringen

 
 
 

undersökningar om effekter av förändringar inom socialförsäkringsområdet och om utnyttjandet av socialförsäkringen

 
 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

 

uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, studier av arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet, utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet och utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden

 
 

Kommerskollegium

 

ekonomiska undersökningar på det handelspolitiska området

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

kommunal myndighet

 

undersökningar om trafiksäkerhetsinsatser

 
 

Konjunkturinstitutet

 

undersökningar för framställning av prognoser om bruttonationalprodukten

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

undersökningar inom det miljöekonomiska området

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

undersökningar av effekter av ändrade skatter och transfereringar och av andra åtgärder inom de finans-, arbetsmarknads-, utbildnings-, miljö-, energi- och klimatpolitiska områdena

 
 

undersökningar av arbetsmarknaden och lönebildningen

 
 

Konsumentverket

 

undersökningar av produktrelaterade olycksfall

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Livsmedelsekonomiska institutet

 

ekonomiska undersökningar inom jordbruks- och livsmedelsområdet

 
 

Livsmedelsverket

 

undersökningar om matvanor, livsmedelshantering samt säker mat

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

länsstyrelserna

 

undersökningar om attityder hos länets invånare till att bo, leva och verka i länet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

undersökningar om trafiksäkerhetsinsatser

 
 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

 

undersökningar om arbetsmiljö och företagshälsovård

 
 
 

undersökningar om effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ

 
 

Myndigheten för delaktighet

 

undersökningar om attityder, levnadsvillkor, tillgänglighet och delaktighet hos barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning

 
 

Myndigheten för kulturanalys

 

undersökningar om barns och ungas kulturvanor

 
 

undersökningar om hot mot kulturutövare

 
 

Myndigheten för press, radio och tv

 

undersökningar om tidningsdistributionens kostnadsutveckling

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

undersökningar av olyckshändelser och räddningsinsatser

 
 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

 

undersökningar av statliga stödinsatser inom näringspolitik, regional tillväxtpolitik och innovationspolitik

 
 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

 

undersökningar om ungdomars attityder, värderingar och levnadsvillkor

 
 

undersökningar om det civila samhällets villkor, sammansättning och utveckling

 
 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

 

undersökningar om vårdens och omsorgens funktionssätt samt om effektiviteten i statliga åtaganden och verksamheter inom vård och omsorg

 
 

utvärderingar av information om vård och omsorg som lämnas till enskilda samt av statliga reformer och andra statliga initiativ inom vård och omsorg

 
 

Myndigheten för yrkeshögskolan

 

undersökningar om utbildningar inom myndighetens ansvarsområde och om sökandefrekvensen och arbetsmarknadsutfallet när det gäller sådana utbildningar

 
 

undersökningar om studerandes bakgrund och deras vägval efter studierna

 
 

Pensionsmyndigheten

 

undersökningar om pensionspararnas investeringsbeteende och utfallet av detta

 
 

Polismyndigheten

 

undersökningar om hur brottsoffer upplever sina kontakter med Polismyndigheten

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Regeringskansliet

 

undersökningar i Justitiedepartementet om långtidsdömda (Ju 1986:C)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

undersökningar i Justitiedepartementet dels om utvisning på grund av brott (Ju 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brott

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

undersökningar om effekter av förändringar inom skatte-, bidrags- och socialavgiftsområdet, om inkomst- och förmögenhetsfördelning samt om fördelningseffekter av de offentliga välfärdssystemen

 
 

undersökningar om utveckling, förändring samt effekter av åtgärder inom områdena jakt och fiske, djur, jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, planläggning, byggande samt bostad

 
 

undersökningar om effekter av förändringar i finansiella instituts ekonomiska förhållanden

 
 

undersökning om särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

undersökning om tillämpningen av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU

 

undersökningar av ansökningar om och deltagande i EU-programmen för forskning och teknisk utveckling

 
 

sjukvårdsinrättningar, utbildningsanstalter och forskningsinrättningar

 

miljömedicinska, socialmedicinska, psykiatriska eller andra medicinska studier

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Skatteverket

 

undersökningar om effekter av förändringar inom skatte- och socialavgiftsområdet samt om inkomst- och förmögenhetsfördelning

 
 

Socialstyrelsen

 

undersökningar om hälso- och sjukvårdens behov av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor samt tandvårdens behov av tandläkare och tandhygienister på kort och lång sikt

 
 

undersökning om tillämpningen av bestämmelserna om genetisk information i försäkringssammanhang i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

 
 
 

undersökningar som avser kartläggning, uppföljning, analys eller utvärdering av verksam-het inom hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten eller av verksamhet som rör stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statens institutionsstyrelse

 

undersökningar inom missbruks- och ungdomsvården under uppföljning efter avslutad vård

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statens jordbruksverk

 

undersökningar om försäljning och användning av läkemedel för djur

 
 

Statens medieråd

 

undersökningar om barns och ungas medievanor samt barns, ungas och föräldrars attityder till medier och mediereglering

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statens skolinspektion

 

undersökningar av resultatet av nationella prov

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av hur föräldrar och elever upplever kvaliteten på utbildningen vid en skolenhet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statens skolverk

 

nationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) om måluppfyllelsen i sektorn

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

internationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statens veterinärmedicinska anstalt

 

undersökningar om försäljning och användning av antimikrobiella läkemedel för djur

 
 

Stockholms universitet

 

utvärdering av arbetsmarknadsutfallet för deltagare i kompletterande utbildningar för akademiker med utländska utbildningar

 
 

Strålsäkerhetsmyndigheten

 

undersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbetet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

 

undersökningar om effekter av förändringar av det statliga tandvårdsstödet

 
 

Trafikverket

 

haveriundersökningar inom vägtrafikområdet

 
 

undersökningar om trafiksäkerhetsinsatser

 
 

universitet och högskolor

 

undersökningar av studenters bakgrund och om deras vägval efter studierna

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Universitets- och högskolerådet

 

undersökningar om studenters levnadsvillkor inom ramen för projektet Eurostudent

 
 
 

undersökning om effekter och användning av Universitets- och högskolerådets utlåtanden avseende avslutade utländska högskoleutbildningar

 
 
 

utvärdering av försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning av studenter till lärar- och förskollärarutbildning

 
 

utbildningsanstalter och forskningsinrättningar

 

sociologiska, psykologiska, pedagogiska eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga studier

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Åklagarmyndigheten

 

undersökningar som genomförs vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum för uppföljning och utveckling av åklagarverksamheten

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

SFS 2022:7

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen

8 §

Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som inspektionen fått enligt avtal med:

 • Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993,

 • The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,

 • Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,

 • Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den 19 juli 1994,

 • Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,

 • Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16 maj 1995,

 • Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring den 23 augusti 1995,

 • De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den 21 september 1995,

 • Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,

 • Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,

 • The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,

 • Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of International Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997,

 • Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 november 1997,

 • Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,

 • Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den 12 september 1998,

 • Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,

 • Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i december 1999,

 • Väärtpaberiinspektsioon i Tallinn i Estland, avsiktsförklaring i december 1999,

 • Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6 april 2000,

 • Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,

 • centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,

 • Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,

 • Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni 2001,

 • centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,

 • Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,

 • Fjármálaeftirlitið (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,

 • Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,

 • Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars 2004,

 • Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni 2004,

 • New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i juni 2005,

 • Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 23 november 2005,

 • Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum of Understanding i april 2006,

 • Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 31 augusti 2006,

 • Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 augusti 2007,

 • Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008,

 • The International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information i april 2011, och

 • National Bank of Ukraine i Ukraina, Memorandum of Understanding den 3 oktober 2011.

SFS 2011:1479

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen

9 §

Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan till denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt

 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs, och

 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år, om inte annat anges i bilagan.

Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

Allmän anmärkning:

Ang. bilagan se SFS 2009:641, senast ändr. g. F:ar 2021:962, 1068, 1183, 2022:7, 93, 128, 207, 230, 424, 652, 1171, 1264, 1392.

Rättsfall:

R 2010:77 anm. vid offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 30:23.

Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och sekretesslagen

Rubriken införd g. SFS2009-0642

9 a §

Sekretess enligt 38 kap. 8 a § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i verksamhet som avser uppdrag att stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av större katastrofer utomlands enligt 14 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

SFS 2009:642

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

10 §

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om personnummer och födelsedatum, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men:

 • allmänna domstolar,

 • allmänna förvaltningsdomstolar,

 • Arbetsförmedlingen,

 • Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs,

 • Centrala studiestödsnämnden,

 • Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och hyres- och arrendenämnder,

 • Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet som rör förvaring och användning av försöksdjur,

 • Försäkringskassan,

 • hyres- och arrendenämnder,

 • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,

 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

 • Inspektionen för vård och omsorg,

 • Justitiekanslern,

 • Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör personskadereglering,

 • Kriminalvården,

 • Kronofogdemyndigheten,

 • Kustbevakningen,

 • Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verksamhet som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,

 • länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i verksamhet som rör offentlig kontroll av djurskyddsfrågor och frågor om gränsöverskridande avfallstransporter,

 • Migrationsverket,

 • myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,

 • nämnder som utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,

 • patientnämnder,

 • Polismyndigheten,

 • Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och särskild kontroll av vissa utlänningar,

 • Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,

 • Skatteverket,

 • socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten,

 • Socialstyrelsen,

 • Statens institutionsstyrelse,

 • Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

 • Statens servicecenter, när det gäller personal i verksamhet som rör upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda och handläggning av förvaltningsärenden vid servicekontor enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service,

 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,

 • Säkerhetspolisen,

 • Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort,

 • Tullverket, och

 • åklagarmyndigheter.

SFS 2022:718

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen

Rubriken införd g. SFS2010-0165

10 a §

Sekretess enligt 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte i ärenden om anställning av rektor vid ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

SFS 2010:165

Föreskrifter med stöd av 42 kap. 10 § offentlighets- och sekretesslagen

11 §

Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 14 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Coronakommissionen (S 2020:09).

SFS 2022:944

11 a §

SFS 2021:441

Föreskrifter med stöd av 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen

12 §

Sekretess enligt 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos hyres- och arrendenämnder.

SFS 2015:695

Bilaga

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

1. utredning, planering, tillståndsgivning, prisreglering, tillsyn och stödverksamhet hos regeringen i frågor som rör näringslivet

 
 

2. utredning och planering hos kommitté eller särskild utredare som har tillkallats med stöd av regeringens bemyndigande i frågor som rör näringslivet

 
 

4. utredning och tillsyn med avseende på samkörning mellan kraftverk samt behovet, tillgången eller distributionen av kraft inom riket

 
 

5. prisreglering på jordbrukets och fiskets områden

 
 

6. bidrag till utvecklingsarbete som Statens jordbruksverk tar befattning med

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

7. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn hos Kommerskollegium

 
 

8. stöd som handhas av Exportkreditnämnden

 
 

9. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet hos Tillväxtverket, Verket för innovationssystem, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Sveriges geologiska undersökning, Rymdstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Styrgruppen för Food from Sweden samt hos Trafikverket i fråga om verksamhet som avser vägtrafikområdet

 

sekretessen gäller inte Tillväxtverkets beslut om stöd i ärenden enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid Elsäkerhetsverkets tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

10. utredning, planering och tillsyn med avseende på ägarfrågor och ägarspridning samt sådan verksamhet som bedrivs av bolag där staten direkt eller genom förmedling av ett annat bolag äger aktier

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut

 

11. utredning och planering med avseende på lokaliseringspolitiska frågor inom ramen för den av riksdagen godkända ordningen för lokaliseringssamråd enligt överenskommelser mellan regeringen och organisationer som företräder näringslivet

 
 

12. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller enligt motsvarande äldre föreskrifter

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut

 

13. utredning, planering, tillsyn och stödverksamhet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 
 

14. utredning i frågor om energibesparande åtgärder inom transportsektorn eller om upphandling av olönsam interregional trafik på järnväg

 
 

15. utredning, planering och tillsyn hos Konsumentverket eller Konsumentombudsmannen

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut

 

16. utredning, prisreglering och tillsyn hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

 
 

17. tillståndsgivning och tillsyn hos Transportstyrelsen

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte heller vid Transportstyrelsens tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

18. tillståndsgivning och tillsyn enligt skogsvårdslagen (1979:429) och tillsyn enligt lagen (2014:1005) om virkesmätning

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut

 

19. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel, tillståndsgivning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition och utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt utredning som handhas av Försvarets radioanstalt till stöd för tillståndsgivning hos Inspektionen för strategiska produkter enligt samma lag, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 
 

20. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel

 
 

21. tillståndsgivning och tillsyn enligt spellagen (2018:1138) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter samt utredning och planering som handhas av Spelinspektionen

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

22. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (1956:413) om klassificering av kött, lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningarna och de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt förordningen (1997:969) om import- och exportreglering, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut

 

23. tillståndsgivning för nya verksamheter med påverkan på miljön enligt 17 kap. miljöbalken

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

24. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom jordbrukets, rennäringens och fiskets områden hos Statens jordbruksverk, Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, Kustbevakningen och länsstyrelser

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden, med undantag för beslut i ärenden om exportbidrag, produktionsbidrag och stöd till marknadsföring

 

25. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

26. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja eller enligt motsvarande äldre föreskrifter

 
 

27. tillståndsgivning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut

 

28. tillståndsgivning och tillsyn enligt livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813), förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från tredje land, kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningarna och kungörelsen och de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen samt tillståndsgivning och kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut

 

29. tillsyn över hälsoskyddet enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut

 

30. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagstiftningen om djurskydd, epizooti, zoonoser, kontroll av husdjur, provtagning på djur, införsel och utförsel av levande djur, verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och EU-bestämmelser som kompletteras av lagstiftningen samt enligt förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

31. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelser, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör förberedelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre föreskrifter

 
 

32.

 
 

33. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt läkemedelslagen (2015:315) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2006:496) om blodsäkerhet och lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, tillsyn enligt rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av unionsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004, utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter, utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG, utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU, utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG, utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG samt utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1207 av den 19 augusti 2020 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 vad gäller gemensamma specifikationer för reprocessing av engångsprodukter

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter eller för uppgifter i verksamheten med utredning, tillståndsgivning och tillsyn som avser kliniska prövningar, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person eller djur har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG, av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU och av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1207 av den 19 augusti 2020 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 vad gäller gemensamma specifikationer för reprocessing av engångsprodukter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter som ska offentliggöras enligt 2 kap. 18 § läkemedelsförordningen (2015:458)

 

34. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer, rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

35. tillståndsgivning för marinvetenskaplig forskning enligt 7 kap. 23 § miljöbalken

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

36. tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

 
 

37. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

 
 

38. tillsyn enligt förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

39. utredning som handhas av Skogsstyrelsen i fråga om produktionsförhållande hos svenska sågverk och producenter av skogsodlingsmaterial samt stöd inom skogsbrukets område som handhas av Skogsstyrelsen

 

sekretessen gäller inte beslut i stödärenden

 

40. tillståndsgivning vid sådan miljöfarlig verksamhet som avses i 9 kap. 6–6 b §§ miljöbalken och för hantering av farligt avfall enligt avfallsförordningen (2011:927) eller motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut

 

41. tillsyn enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed

 
 

42. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

 
 

43. tillsyn enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar

 
 

44. tillsyn över sådan dumpning och förbränning av avfall som anges i 15 kap. 31 § miljöbalken

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut

 

46. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt miljöbalken eller enligt till miljöbalken anslutande förordningar eller enligt EU-förordningar inom samma område

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållanden som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut

 

47. stöd enligt förordningen (1985:855) om statligt stöd till vissa tjänsteresor och förordningen (1985:856) om statligt stöd till viss datakommunikation eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

48. tillståndsgivning och tillsyn enligt tullagen (2016:253) eller motsvarande äldre bestämmelser samt utredning vid inrättande eller indragning av tullkontor och vid fastställande av förrättnings- eller farledsvaruavgift

 
 

49. stöd enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt stöd till linjesjöfarten på Gotland

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

50. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 
 

51. tillsyn enligt förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver och platina

 
 

52. tillståndsgivning och tillsyn enligt minerallagen (1991:45) och lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretess för ingivna undersökningsresultat enligt 14 kap. 3 § minerallagen gäller i högst fyra år

 

53. stöd enligt förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

54. stöd enligt förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

55. utredning som handhas av Naturvårdsverket i samband med ansökan om medel ur EG:s LIFE-fond

 
 

56. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor eller motsvarande äldre föreskrifter

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

57. tillståndsgivning och tillsyn enligt bilskrotningsförordningen (2007:186) och tillsyn i fråga om bilskrotningsverksamhet enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) samt utredning och tillsyn enligt avgasreningslagen (2011:318), drivmedelslagen (2011:319), avgasreningsförordningen (2011:345) och drivmedelsförordningen (2011:346)

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut

 

58. utredning och tillsyn enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) eller motsvarande äldre föreskrifter

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen gäller inte för uppgifter som avses i 2 kap. 3 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

 

59. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt utsädeslagstiftningen och växtskyddslagstiftningen

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

60. tillsyn enligt lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja eller enligt motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn enligt 7–10 §§ lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen

 
 

61. tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter eller enligt motsvarande äldre föreskrifter

 

sekretessen gäller inte för uppgifter som ska offentliggöras enligt 2 kap. 1 och 8 §§ förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter

 

62. tillståndsgivning enligt 3 kap. 11 § andra stycket, 5 kap. 9 § andra stycket eller 7 kap. 17 § årsredovisningslagen (1995:1554) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 
 

63. utredning, planering och tillsyn enligt lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap

 
 

64. stöd enligt presstödsförordningen (1990:524) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, stöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar, stöd enligt mediestödsförordningen (2018:2053), stöd enligt förordningen (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och stöd enligt förordningen (2021:1205) om stöd för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

65. stöd genom garantier som handhas av Riksgäldskontoret eller Boverket samt genom lån som handhas av Riksgäldskontoret

 
 

66. stöd som handhas av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

67. stöd enligt lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion och därtill anslutande förordning

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

68. stöd enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

69. utredning enligt förordningen (1985:738) om dumpnings- och subventionsundersökningar

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

70. planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt ransoneringslagen (1978:268)

 
 

71. planering och tillsyn enligt förfogandelagen (1978:262)

 
 

72. stöd enligt förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 
 

73. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd till biluthyrning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 
 

74. stöd enligt förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser eller enligt motsvarande äldre föreskrifter

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

75. stöd enligt förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m., förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar, förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden eller enligt motsvarande äldre bestämmelser och förordningen (2022:206) om statligt stöd till försäljningsställen för drivmedel i vissa landsbygdsområden

 
 

76. utredning och tillsyn enligt lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon eller enligt motsvarande äldre bestämmelser och enligt lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut

 

77. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG och yrkestrafiklagen (2012:210) eller taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) eller i ärenden om trafiktillstånd enligt motsvarande äldre föreskrifter

 
 

78.

 
 

79. stöd i form av arbetsstipendier till läromedelsförfattare

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

80. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

81. tillståndsgivning och tillsyn enligt skogsvårdsförordningen (1993:1096) avseende införsel av skogsodlingsmaterial

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

82. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt miljöbalken, förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer samt tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut

sekretessen gäller inte heller i övrigt beslut i ärenden eller i ärenden om tillstånd och anmälan för en allmän beskrivning av de genetiskt modifierade organismerna, för uppgift om vem som bedriver den verksamhet som omfattas av ärendet och dennes adress, för uppgift om verksamhetens syfte och var verksamheten bedrivs, för uppgift om klassificering i riskkategori, för uppgift om skyddsåtgärder, för planer för övervakning av de genetiskt modifierade organismerna och för nödsituationer samt för sådan riskbedömning som avses i 1 kap. 6 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och 7 § förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer eller uppgifter som en ansvarig myndighet har fått i enlighet med artikel 4, 9 eller 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer1) och som omfattas av de begränsningar i sekretessen som följer av artikel 16 samma förordning

1)

EUT L 287, 5.11.2003, s. 1 (Celex 32003R1946).

 

83. stöd enligt förordningen (1996:880) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 
 

84. tillsyn enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 
 

85. tillsyn enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag

 
 

86. beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning

 
 

87. utredning, planering, tillsyn och stödverksamhet enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 
 

88. utredning, planering och stödverksamhet hos länsstyrelser i frågor som rör näringslivet

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

89. tillståndsgivning och tillsyn som rör handel med skjutvapen enligt vapenlagen (1996:67)

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

90. stöd enligt förordningen (1982:1228) om statligt bidrag för investeringar som rör distribution av fjärrvärme och förordningen (1983:1109) om statligt stöd för vissa energiprojekt eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

91. planering och tillsyn hos Försvarets materielverk vid uppbyggnad och kontroll av företags säkerhetsskydd

 
 

92. tillsyn över vattenverksamhet enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

93. stöd enligt förordningen (1983:1108) om statligt bidrag till installationer för uppvärmning m.m.

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

94. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

95. utredning hos Försvarets materielverk för bedömning av företag inför framtida materielleveranser

 
 

96. godkännande av retursystem och tillsyn enligt förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar samt tillståndsgivning och tillsyn över handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom lantbruket

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

97. tillståndsgivning och tillsyn enligt miljöbalken och annan lagstiftning i fråga om åtgärder som rör djur och växter som tillhör skyddade arter

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

98. stöd i form av projektbidrag enligt förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

99. utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos Post- och telestyrelsen samt stöd enligt förordningen (2018:1300) om statligt stöd för driftsäkra och robusta elektroniska kommunikationer, förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur och förordningen (2021:975) om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

100. utredning enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, särskild utredning som har tillsatts av regeringen för att utreda en sådan olycka som avses i 2 § samma lag samt tillsyn hos Statens haverikommission

 

sekretessen gäller inte i ärenden som avses i 29 kap. 12 a och 13 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

 

101. utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos Myndigheten för press, radio och tv

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

102. utredning och tillsyn hos Kammarkollegiet

 
 

103. utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos Revisorsinspektionen

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

104. tillståndsgivning och tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2021:516)

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

105. utredning och planering hos sjöräddningscentralen i Göteborg enligt föreskrifter om informationsskyldighet för vissa fartyg

 
 

106. utredning och stödverksamhet enligt förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

107. utredning och tillsyn enligt lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden, lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut

 

108. utredning och tillsyn enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

109. utredning som handhas av Livsmedelsekonomiska institutet

 
 

110. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om växtskyddsmedel och biocidprodukter enligt bestämmelserna om bekämpningsmedel och tillsyn i miljöbalken, miljötillsynsförordningen (2011:13), förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut

sekretessen gäller inte heller i övrigt beslut i ärenden eller i ärenden om godkännande eller registrering av växtskyddsmedel eller biocidprodukter för en allmän beskrivning av produkterna och produkternas namn, för uppgift om vem som ansökt om godkännande eller registrering och dennes adress, för uppgift om vem som tillverkat ett verksamt ämne, för uppgift om namnet på och halten av ett verksamt ämne i en produkt, för uppgifter om benämningen på sådana andra ämnen i en produkt som betraktas som farliga och därigenom påverkar bedömningen av produkten, för fysikaliska och kemiska uppgifter om produkter och deras verksamma ämnen, för uppgifter om hur produkter eller deras verksamma ämnen kan göras oskadliga, för sammanfattande uppgifter om resultaten av försök som har krävts för att fastställa ett verksamt ämnes eller en produkts effektivitet och dess effekter på människor, djur och miljö eller effekter i fråga om resistens, för uppgifter om åtgärder som bör vidtas för att minska riskerna i samband med användning och annan hantering av produkter samt för uppgifter om analysmetoder beträffande en produkts verksamma ämnen, eller formuleringsämnen som har toxikologisk eller miljömässig betydelse eller beträffande resthalter som är en följd av godkänd användning och som har toxikologisk eller miljömässig betydelse

 

111. utredning och planering hos Trafikverket i fråga om tilldelning av infrastrukturkapacitet enligt järnvägsmarknadslagen (2022:365) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

112. utredning och tillståndsgivning enligt 21 kap. 8 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

113. utredning och tillståndsgivning enligt 1 kap. 4 § andra stycket och 7 kap. 4 § första stycket bokföringslagen (1999:1078) samt utredning i anmälningsärende enligt 7 kap. 3 a § samma lag

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

114. tillsyn enligt 11 kap. 2 och 3 §§ plan- och bygglagen (2010:900) om tillsynen gäller frågor om byggprodukters lämplighet eller utsläppande på marknaden enligt någon av bestämmelserna i 8 kap. 19–21 §§ samma lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 § den lagen

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

115. utredning av behovet av narkotikaklassificering enligt narkotikastrafflagen (1968:64) och klassificering av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

 
 

116. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om typgodkännande enligt fordonslagen (2002:574)

 
 

117. utredning, planering och uppföljning hos Trafikverket i fråga om trafik- och transportutveckling samt infrastruktur på järnvägstrafikområdet

 
 

118. utredning och planering som handhas av Transportstyrelsen och som avser den civila sjöfarten och hamnskyddet

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

119. tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451)

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

120. marknadskontroll enligt lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

121. tillsyn enligt lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

122. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt

 • lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, eller

 • kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1603 av den 18 juli 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad åtgärd

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

123. utredning och planering enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 
 

124. utredning enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier och förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning samt tillsyn i fråga om elektriska och elektroniska produkter, elutrustning och batterier enligt miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut

 

125. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av Europeiska unionen och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner samt utredning till stöd för sådan tillståndsgivning och tillsyn

 
 

126. utredning och tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

 
 

127. tillsyn enligt 2 § första stycket andra meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt

 
 

128. utredning hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

129.

 
 

130. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

131. tillsyn enligt lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

132. utredning, planering och stödverksamhet hos Försvarets materielverk med avseende på exportstödjande verksamhet

 
 

133. tillståndsgivning och tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

134. stöd enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

135. utredning och planering hos Riksgäldskontoret i frågor som rör bank- och kreditväsendet eller sådan central motpart som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

 
 

136. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg

 
 

137. utredning med anledning av en ansökan om att utses till ett tekniskt bedömningsorgan enligt 4 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338)

 
 

138. utredning hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i ärenden om hälsoekonomiska bedömningar av produkter som omfattas av lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter eller av läkemedel som används inom sluten vård

 
 

139. stöd enligt förordningen (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

140. tillståndsgivning och tillsyn hos Försvarsmakten enligt 14 kap. luftfartsförordningen (2010:770)

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

141. tillsyn, utredning och planering hos Skogsstyrelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

142. stöd enligt förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete

 

Sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

143. stöd enligt förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

144. stödverksamhet hos Boverket enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga, förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder, förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars–juli 2020, förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag, förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran och förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

145. tillsyn hos länsstyrelser enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller enligt motsvarande äldre föreskrifter

 
 

146. stöd enligt förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar och förordningen (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

147. stöd enligt förordningen (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

148. marknadskontroll enligt lagen (2016:768) om marin utrustning

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

149. stöd enligt förordningen (2016:989) om statsbidrag till film

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

150. utredning och tillsyn hos Patent- och registreringsverket enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

 
 

151. marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa och säkerhet, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

153. tillsyn enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

 
 

154. utredning hos Boverket av systematiska fel inom byggandet och utbredda skador i byggnadsbeståndet som kan påverka människors hälsa eller säkerhet.

 
 

155. utredning och tillståndsgivning enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar eller enligt motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om förpackningar

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

156. utredning enligt förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar, förordningen (2021:996) om engångsprodukter, förordningen (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter, förordningen (2021:999) om producentansvar för ballonger, förordningen (2021:1000) om producentansvar för våtservetter, förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap eller förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter och tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om sådana produkter

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

157. stöd enligt förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg och förordningen (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

158. utredning och tillsyn i fråga om genetiska resurser och traditionell kunskap enligt

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen,

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

– kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1866 av den 13 oktober 2015 om närmare föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 vad gäller registret över samlingar, övervakning av användarnas efterlevnad och bästa praxis,

 
 

– 8 kap. 5 § andra stycket miljöbalken,

 
 

– miljötillsynsförordningen (2011:13), och

 
 

– förordningen (2016:858) om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana resurser

 
 

159. utredning som handhas av Försvarsmakten och Säkerhetspolisen i samband med ärenden hos Post- och telestyrelsen om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och om återkallelse av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkor enligt 7 kap. 6 § första stycket 4 samma lag

 
 

160. stöd enligt lagen (2020:548) om omställningsstöd eller förordningen (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

 

sekretessen gäller inte beslut om omställningsstöd, beslut om återkrav av omställningsstöd och beslut i ärenden om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

 

161. stöd enligt förordningen (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

162. utredning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen

 
 

163. utredning i ärenden om samråd enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och tillsyn enligt samma lag

 
 

164. tillsyn enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

165. stöd genom garantier enligt förordningen (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar

 
 

166. utredning och tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 av den 17 april 2019 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten) och lagen (2021:553) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt.

 
 

167. utredning enligt 6 kap. 1 § lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

168. tillsyn enligt lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

169. utredning, planering och tillsyn enligt lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 
 

170. utredning enligt förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar och förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck samt tillsyn i fråga om bilar och däck enligt miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

171. utredning och tillståndsgivning hos Naturvårdsverket enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall, samt tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) i fråga om transporter av avfall som regleras i förordning (EG) nr 1013/2006

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om något förhållande som rör människors hälsa, miljön, redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

172. utredning som handhas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som syftar till en stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården

 
 

173. tillsyn enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Ackreditering

 

12

 

Affärsverket svenska kraftnät

 

9, 163

 

Aktier

 

10

 

Allvarliga kemikalieolyckor

 

108

 

Arbetslivsforskning

 

9, 66

 

Arbetsmiljöverket

 

151

 

Arbetsstipendier till läromedelsförfattare

 

79

 

Avfall

 

40, 44

 

Avgasrening

 

57

 

Bank- och kreditväsendet

 

135

 

Batterier

 

124

 

Bekämpningsmedel

 

110

 

Beredskapslagring

 

26

 

Beredskapsplanering

 

86, 123

 

Bevakning

 

136

 

Bevakningsföretag

 

85

 

Bilskrotning

 

57

 

Biluthyrning

 

73

 

Biocidprodukter

 

110

 

Biotekniska organismer

 

46

 

Boverket

 

65, 137, 144, 154

 

Brandfarliga varor

 

56

 

Byggprodukter

 

114

 

Centrala motparter

 

135

 

Covid-19

 

64, 164

 

Cybersäkerhetscertifiering

 

166

 

Datakommunikation

 

47

 

Delgivningsföretag

 

131

 

Djur

 

30, 97

 

Drivmedel

 

57

 

Dumpning

 

44

 

Dumpnings- och subventionsundersökningar

 

69

 

Dyrkverktyg

 

80

 
 
 

EG:s LIFE-fond

 

55

 

Ekologisk produktion

 

28

 

Ekonomiska sanktioner

 

125

 

Elektriska och elektroniska produkter

 

124

 

Elsäkerhetsverket

 

9, 152

 

Elutrustning

 

124

 

Energibesparande åtgärder

 

14

 

Energimarknadsinspektionen

 

9

 

Energiprojekt

 

90

 

Epizootilagstiftning

 

30

 

Europeisk läkemedelsmyndighet

 

33

 

Evenemangsstöd

 

160

 

Explosiva varor

 

56

 

Exportkreditfinansiering

 

72

 

Exportkreditnämnden

 

8

 

Exportreglering

 

22

 
 
 

Farledsavgift

 

48

 

Farliga och skadliga ämnen

 

60

 

Farligt avfall

 

40

 

Farligt gods

 

50

 

Fartyg

 

36, 136

 

Fastighetsmäklare

 

104

 

Film

 

149

 

Finansinspektionen

 

153, 163

 

Fjärrvärme

 

90

 

Foder

 

22

 

Folkhälsomyndigheten

 

34, 61, 107, 110

 

Fordonslagen

 

116

 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

 

66

 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

 

66

 

Fritidsbåtar och vattenskotrar

 

120

 

Fyr- och farledsvaruavgift

 

48

 

Förbränning

 

44

 

Företagshälsovård inom lantbruket

 

96

 

Förfogandelagen

 

71

 

Förorening

 

84

 

Förpackningar

 

155

 

Förrättningsavgift

 

48

 

Försvarets materielverk

 

91, 95, 132, 163, 166

 

Försvarsmakten

 

140, 163

 

Försvarsuppfinningar

 

43

 

Försäkringskassan

 

142, 143

 

Försörjningsberedskap

 

63

 
 
 

Garanti

 

65, 165

 

Gasskyddsmateriel

 

20

 

Genetiska resurser

 

158

 

Genetiskt modifierade resurser

 

82

 

Guld

 

51

 
 
 

Hamnskydd

 

118

 

Havs- och vattenmyndigheten

 

24

 

Humanläkemedel

 

33

 

Husdjur

 

30

 

Hälsofarliga varor

 

34, 115

 

Hälsoskydd

 

29

 
 
 

Importreglering

 

22

 

Informationssäkerhet

 

53

 

Industrifonden

 

83

 

Industrigarantilån

 

75

 

Inspektionen för vård och omsorg

 

33, 58, 133, 153

 

Investeringar

 

9, 90

 
 
 

Jordbruk

 

24, 107

 

Järnvägstrafik

 

14

 
 
 

Kammarkollegiet

 

102

 

Kemikalier

 

108

 

Kemiska produkter

 

46

 

Kommersiell service

 

75

 

Kommerskollegium

 

7

 

Kommitté

 

2

 

Kommuner

 

31

 

Konstnärer

 

98

 

Konsumentombudsmannen

 

15

 

Konsumentverket

 

15

 

Kontinentalsockeln

 

37

 

Kraftverk

 

4

 

Kraftdistribution

 

4

 

Krigsmateriel

 

19

 

Krisberedskap

 

31, 123

 

Kustbevakningen

 

24

 

Kärnteknisk verksamhet

 

25, 87

 

Kött

 

22

 
 
 

Laboratoriesed

 

41

 

Landsbygdsutvecklingsåtgärder

 

106

 

Larmanläggningar

 

94

 

Livsmedel

 

28, 107, 109

 

Livsmedelsekonomiska institutet

 

109

 

Livsmedelsförordningen

 

28

 

Livsmedelsverket

 

22, 28, 30, 46, 82, 107, 110, 123, 152, 153

 

Lokala klimatinvesteringar

 

146

 

Lokalhyresstöd

 

144

 

Lokaliseringssamråd

 

11

 

Lokalt ledd utveckling

 

106

 

Läkemedel

 

28, 33, 126, 138

 

Läkemedelslagen

 

33

 

Läkemedelsverket

 

33, 34, 41, 46, 82, 115, 126

 

Länsstyrelser

 

24, 31, 88, 106, 163, 164

 

Läromedel

 

54

 
 
 

Marin utrustning

 

148

 

Marinvetenskaplig forskning

 

35

 

Marknadskontroll

 

120, 148, 151

 

Materielleveranser

 

95

 

Medicintekniska produkter

 

33, 138

 

Miljöavgift

 

67

 

Miljöbalken

 

23, 29, 35, 40, 44, 46, 82, 92, 97

 

Miljöfarlig verksamhet

 

40

 

Miljökompensation

 

157

 

Miljön

 

23

 

Miljötillsynsförordningen

 

29, 40, 57, 82, 92, 110, 124, 155, 156

 

Minerallagen

 

52

 

Mobila maskiner

 

121

 

Myndigheten för press, radio och tv

 

64, 101

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

13, 31, 152

 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

 

9

 

Måttenheter

 

76

 
 
 

Nagoyaprotokollet

 

158

 

Narkotikaklassificering

 

115

 

Narkotikakontrollagen

 

34

 

Narkotikaprekursorer

 

34

 

Naturvårdsverket

 

55, 146, 147

 
 
 

Olja

 

26, 60

 

Olyckor

 

100

 

Omställningsstöd

 

160

 

Omsättningsstöd

 

144

 

Patent- och registreringsverket

 

150

 

Patentombud

 

130

 

Patientsäkerhet

 

58

 

Plastbärkassar

 

156

 

Plastflaskor och metallburkar

 

96

 

Platina

 

51

 

Post- och telestyrelsen

 

99, 153, 163

 

Prisreglering, hos regeringen

 

1

 

Prisreglering och utredning, hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

 

16

 

Prisreglering, på jordbrukets och fiskets område

 

5

 

Producentansvar

 

124, 155

 

Produkter med dubbla användningsområden

 

19

 

Produktsäkerhetslagen

 

119

 

Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle

 

9

 

Provtagning på djur

 

30

 
 
 

Ransoneringslagen

 

70

 

Receptfria läkemedel

 

126

 

Regeringen

 

1

 

Regionala företagsstöd

 

75

 

Regionalt främjandestöd

 

75

 

Regionalt investeringsstöd

 

76

 

Regioner

 

31

 

Rennäringen

 

24

 

Returpapper

 

155

 

Revisorsinspektionen

 

103

 

Riksgäldskontoret

 

65, 135

 

Risk- och sårbarhetsanalys

 

123

 

Rymdstyrelsen

 

9

 

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

 

106

 

Rörledningar

 

52

 
 
 

Salmonella

 

30

 

Sametinget

 

24, 106

 

Silver

 

51

 

Sjöfart

 

36, 49, 68, 118

 

Sjöräddningscentralen i Göteborg

 

105

 

Skatteverket

 

112, 113, 127, 160

 

Skjutvapen

 

89

 

Skogsbruket

 

53

 

Skogsodlingsmaterial

 

39, 81

 

Skogsstyrelsen

 

39, 106, 141

 

Skogsvård

 

18, 81

 

Skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

 

127

 

Socialstyrelsen

 

31, 58, 123

 

Spel

 

21

 

Spetsteknik för hållbar stadsutveckling

 

147

 

Statens energimyndighet

 

9, 153, 163

 

Statens haverikommission

 

100

 

Statens jordbruksverk

 

6, 24, 106

 

Statens kulturråd

 

74, 161

 

Statens musikverk

 

134

 

Statligt tandvårdsstöd

 

128

 

Strukturfonder

 

106

 

Strålskyddslagen

 

27

 

Strålsäkerhetsmyndigheten

 

9, 163

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

 

12, 137

 

Styrgruppen för Food from Sweden

 

9

 

Stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden

 

75

 

Stöd vid korttidsarbete

 

9

 

Sveriges ekonomiska zon

 

42

 

Sågverk

 

39

 

Säkerhetspolisen

 

163

 

Säkerhetsskydd

 

91, 163

 

Särskild utredare

 

2

 
 
 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

 

16, 128, 138, 139

 

Taxitrafiklagen

 

77

 

Teknisk kontroll

 

12

 

Tekniskt bedömningsorgan

 

137

 

Tekniskt bistånd

 

19

 

Tillväxtverket

 

9, 106

 

Tjänsteresor

 

47

 

Tobak och liknande produkter

 

61

 

Tobaksfria nikotinprodukter

 

173

 

Tobaksskatt

 

127

 

Traditionell kunskap

 

158

 

Trafiktillstånd

 

77

 

Trafikverket

 

9, 111, 117

 

Transportbidrag

 

49

 

Transportstyrelsen

 

17, 118, 153, 163

 

Trädgårdsväxter

 

38

 

Tullagen

 

48

 

Tullkontor

 

48

 

Täktverksamhet

 

35

 
 
 

Upphovsrätt

 

150

 

Uppvärmning

 

93

 

Utsläpp av växthusgaser

 

122

 

Utsäde

 

59

 
 
 

Vapenlagen

 

89

 

Vattenverksamhet

 

92

 

Verket för innovationssystem

 

9

 

Vetenskapsrådet

 

66

 

Veterinär

 

30

 

Veterinärmedicinska läkemedel

 

28

 

Virkesmätning

 

18

 

Växter

 

38, 59, 97

 
 
 

Yrkestrafiklagen

 

77

 
 
 

Årsredovisningslagen

 

62

 
 
 

Ädelmetallarbeten

 

76

 

Ägarfrågor

 

10

 
 
 

Öppenvårdsapoteksservice

 

139

 

SFS 2022:1392

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:641

1. Denna förordning träder i kraft d. 30 juni 2009. Genom förordningen upphävs sekretessförordningen (1980:657).

2 Överklagande av en myndighets beslut som har fattats med stöd av den upphävda förordningen och som inte har prövats före ikraftträdandet av den nya förordningen ska prövas med tillämpning av bestämmelserna i den nya förordningen.

3. Övergångsbestämmelser till den upphävda förordningen och till ändringar i den förordningen ska fortsätta att gälla.

4. Bestämmelserna i 3 § i den upphävda förordningen gäller fortfarande för följande myndigheter i fråga om de undersökningar som anges där.

Myndigheter

Socialberedningen (S 1980:07)

Utredningen (Fi 1986:06) för översyn av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Praxisutredningen (Ku 1993:08)

Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14)

Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personer

1996 års Smittskyddskommitté (S 1996:07)

Kommissionen (UD 1997:05) om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget

Utredningen (S 1997:14) om steriliseringar

1998 års sexualbrottskommitté (Ju 1998:03)

Utredningen (Ku 1998:05) om nyhetsförmedlingen till vissa särskilt drabbade i samband med brandkatastrofen i Göteborg

Utredningen för översyn av processuella regler inom socialförsäkringen, m.m. (S 1998:06)

Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06)

Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare (Ju 1998:08)

Kommittén för hemlösa (S 1998:09)

Utredningen om översyn av reglerna om skattskyldighet i mervärdesskattelagen m.m. (Fi 1999:03)

Personskadekommittén (Ju 1999:04)

Utredningen om översyn av lagstiftningen om olaga diskriminering m.m. (Ju 1999:10)

Kommittén för översyn av utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvandring (UD 2000:03)

Kommittén om tillsynen över polisen och åklagarväsendet m.m. (Ju 2000:15)

LVM-utredningen (S 2002:04)

Egendomsskattekommittén (Fi 2002:06)

Dentalmaterialutredningen (S 2002:09)

Mervärdesskattesatsutredningen (Fi 2002:11)

Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13)

Patientdatautredningen (S 2003:03)

Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén (S 2003:6)

Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12)

LSS-kommittén (S 2004:06)

Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20)

2005 års barnpornografiutredning (Ju 2005:07)

Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08)

Förtroendeutredningen (Ju 2007:08)

Studiesociala kommittén (U 2007:13)

Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning (S 2007:15)

Riksskatteverket

 
SFS 2009:642

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2009:899

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2009.

SFS 2009:935

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2009.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om tillsyn enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.

SFS 2009:1025

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2009.

SFS 2009:1241

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar som utförts av Premiepensionsmyndigheten.

SFS 2010:18

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2010:165

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om

– haveriundersökningar, personaladministrativ verksamhet, utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som utförts av Vägverket,

– utredning, planering och uppföljning som utförts av Banverket.

SFS 2010:289

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Nämnden för offentlig upphandling.

SFS 2010:534

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Statens pensionsverks pensionsregister.

SFS 2010:733

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Radio- och TV-verket samt i fråga om tillsyn som utövats av Granskningsnämnden för radio och TV.

SFS 2010:1055

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2010.

SFS 2010:1139

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2010.

SFS 2010:1766

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag från skyldigheten att registrera patientjournaler för Totalförsvarets pliktverk.

3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal.

4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Skatteverket enligt 2 § första stycket tredje meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

SFS 2011:96

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

SFS 2011:166

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2011:308

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2011.

SFS 2011:382

1. Denna förordning träder i kraft d. 2 maj 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt 7 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

SFS 2011:420

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och som avser

– hälsoskydd,

– miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall,

– genetiskt modifierade organismer,

– vattenverksamhet,

– växtskyddsmedel och biocidprodukter, och

– producentansvar för elektriska eller elektroniska produkter.

3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som har bedrivits enligt bilskrotningslagen (1975:343), lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening eller motsvarande äldre föreskrifter.

SFS 2011:432

Denna förordning träder i kraft d. 17 maj 2011.

SFS 2011:673

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag för Fiskeriverket från skyldigheten att registrera handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen och statistiskt primärmaterial.

3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om diarium som förts över ansökningar om registrering av varumärke enligt varumärkeslagen (1960:644).

4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om dels nationella undersökningar inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som Statens skolverk har utfört om måluppfyllelsen i sektorn, dels internationella undersökningar som verket har utfört inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

5. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom fiskets område som har utförts av Fiskeriverket.

6. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn vid registrering av fastighetsmäklare som har bedrivits enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400).

SFS 2011:818

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011.

SFS 2011:948

Denna förordning träder i kraft d. 25 juli 2011.

SFS 2011:961

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2011.

SFS 2011:1025

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2011.

SFS 2011:1479

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:40

1. Denna förordning träder i kraft d. 21 febr. 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

SFS 2012:48

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handlingar som utgör underlag för kriminalunderrättelseregister eller för sådan särskild undersökning som avses i 1416 §§ polisdatalagen (1998:622).

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utdrag ur register enligt polisdatalagen (1998:622).

SFS 2012:99

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2012.

SFS 2012:164

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2012.

SFS 2012:248

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2012.

SFS 2012:351

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som handhafts av Arbetsförmedlingen och planering hos Arbetsförmedlingen i frågor som rör byggnadsverksamhet.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

SFS 2012:460

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2012.

SFS 2012:557

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd genom garantier som handhafts av Statens bostadskreditnämnd.

SFS 2012:610

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2012.

SFS 2012:634

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2012.

SFS 2012:812

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i sådana handlingar som har överlämnats från Myndigheten för utländska investeringar i Sverige till Sveriges export- och investeringsråd med stöd av förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.

SFS 2013:49

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2013.

SFS 2013:204

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2013.

SFS 2013:364

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2013:661

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om stöd som Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har haft hand om.

SFS 2013:662

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott.

SFS 2013:710

Denna förordning träder i kraft d. 30 sept. 2013.

SFS 2013:730

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2013.

SFS 2013:931

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om Försäkringskassans prövning av stöd enligt förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet.

4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Smittskyddsinstitutet, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur.

SFS 2013:1113

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2014.

SFS 2014:4

Denna förordning träder i kraft d. 17 febr. 2014.

SFS 2014:6

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2014.

SFS 2014:69

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Ungdomsstyrelsen.

SFS 2014:131

Denna förordning träder i kraft d. 8 april 2014.

SFS 2014:160

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2014.

SFS 2014:416

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014.

SFS 2014:820

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014.

SFS 2014:1080

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2014.

SFS 2014:1310

Denna förordning träder i kraft d. 25 nov. 2014.

SFS 2014:1369

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om undersökningar som utförts av Rikspolisstyrelsen och i fråga om personaladministrativ verksamhet hos polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium.

SFS 2015:134

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

SFS 2015:298

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar och utvärderingar som har utförts av Myndigheten för vårdanalys.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Presstödsnämnden.

SFS 2015:531

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2015.

SFS 2015:637

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om

– undersökningar, utredning, tillståndsgivning och tillsyn som har utförts av Myndigheten för radio och tv, och

– utredning, planering och stödverksamhet som har utförts av Försvarsexportmyndigheten med avseende på exportfrämjande verksamhet.

SFS 2015:695

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om uppgifter om vad som förekommit vid överläggning inom stängda dörrar hos Statens va-nämnd.

SFS 2015:944

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2016.

SFS 2016:99

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2016.

2. Äldre föreskrifter ska gälla för sådan tillsyn som bedrivits enligt lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar.

SFS 2016:123

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2016.

SFS 2016:139

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2016.

SFS 2016:305

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2016.

SFS 2016:323

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2016.

SFS 2016:355

Denna förordning träder i kraft d. 20 maj 2016.

SFS 2016:403

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning och tillståndsgivning enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur och förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.

SFS 2016:555

Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2016.

SFS 2016:864

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2016.

SFS 2016:1005

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.

SFS 2017:101

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn som har utförts av Revisorsnämnden.

SFS 2017:118

Denna förordning träder i kraft d. 3 april 2017.

SFS 2017:446

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2017:898

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2017.

SFS 2017:935

Denna förordning träder i kraft d. 26 nov. 2017.

SFS 2017:1078

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2017:1248

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2018.

SFS 2018:130

Denna förordning träder i kraft d. 21 april 2018.

SFS 2018:512

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2018.

SFS 2018:541

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1182

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2018.

SFS 2018:1301

Denna förordning träder i kraft d. 2 aug. 2018.

SFS 2018:1485

Denna förordning träder i kraft d. 31 juli 2018.

SFS 2018:1526

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2018.

SFS 2018:1866

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2018:1929

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2018:2056

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2019.

SFS 2019:76

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.

SFS 2019:215

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2019.

SFS 2019:257

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2019.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för konkurser som har beslutats före ikraftträdandet.

SFS 2019:315

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2019:527

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2019.

SFS 2019:1167

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2019:1239

Denna förordning träder i kraft d. 2 jan. 2020.

SFS 2020:9

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2020.

SFS 2020:69

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2020.

SFS 2020:89
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2020.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd i form av projektbidrag enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer eller bidrag till projekt på filmområdet enligt förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet.

SFS 2020:156

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2020.

SFS 2020:267

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2020.

SFS 2020:380

Denna förordning träder i kraft d. 30 juni 2020.

SFS 2020:556

Denna förordning träder i kraft d. 22 juni 2020.

SFS 2020:557

(Publicerad d. 18 juni 2020)

SFS 2020:717

Denna förordning träder i kraft d. 6 juli 2020.

SFS 2020:829

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2020.

SFS 2020:897

Denna förordning träder i kraft d. 9 nov. 2020.

SFS 2020:1186

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

SFS 2020:1286

Denna förordning träder i kraft d. 1 feb. 2021.

SFS 2021:9

Denna förordning träder i kraft d. 10 jan. 2021.

SFS 2021:149

Denna förordning träder i kraft d. 2 mars 2021.

SFS 2021:214

Denna förordning träder i kraft d. 29 mars 2021.

SFS 2021:275

Denna förordning träder i kraft d. 3 maj 2021.

SFS 2021:441
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2021.

 2. Sekretessen enligt den upphävda 11 a § gäller fortfarande för uppgifter i verksamhet som har bedrivits av Bergwallkommissionen (Ju 2013:18).

 3. Sekretessen enligt 11 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för uppgifter i verksamhet som har bedrivits av Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12).

SFS 2021:512

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2021.

SFS 2021:525

Denna förordning träder i kraft d. 22 juni 2021.

SFS 2021:526
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2021.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666).

SFS 2021:556

Denna förordning träder i kraft d. 28 juni 2021.

SFS 2021:589

Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2021.

SFS 2021:634
 1. Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2021.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt den upphävda lagen (1993:584) om medicintekniska produkter eller enligt motsvarande äldre föreskrifter.

SFS 2021:674
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2021.

 2. [Upphävd g. F 2021:675.]

SFS 2021:675

(Publicerad d. 23 juni 2021)

SFS 2021:764

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2021.

SFS 2021:817

Denna förordning träder i kraft d. 10 aug. 2021.

SFS 2021:838

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2021.

SFS 2021:962

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2021.

SFS 2021:1068

Denna förordning träder i kraft d. 17 dec. 2021.

SFS 2021:1183

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.

SFS 2022:7

Denna förordning träder i kraft d. 28 jan. 2022.

SFS 2022:93

Denna förordning träder i kraft d. 4 mars 2022.

SFS 2022:128

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2022.

SFS 2022:207

Denna förordning träder i kraft d. 19 april 2022.

SFS 2022:230

Denna förordning träder i kraft d. 26 april 2022.

SFS 2022:424

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2022.

SFS 2022:652

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2022.

SFS 2022:718

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2022.

SFS 2022:944

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2022.

SFS 2022:1171

Denna förordning träder i kraft d. 25 juli 2022.

SFS 2022:1264

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2022.

SFS 2022:1392

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2022.