Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN (1949:105)

Tryckfrihetsförordningen

Allmän anmärkning:

Förordningen återges här i nu gällande lydelse utan angivande av uppgifter om ändringar som skett före år 1976.

KUNGJORD GENOM KK 1949:105.

Tryckfriheten

Kapitlet infört g. Förutv. 1 kap. samtidigt upphävt. SFS2018-1801

Tryckfriheten syftar till att säkerställa ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande.

Tryckfriheten innebär en frihet för var och en att i tryckt skrift uttrycka tankar, åsikter och känslor samt att offentliggöra allmänna handlingar och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Tryckfriheten innebär också en rätt för var och en att ge ut skrifter utan att en myndighet eller ett annat allmänt organ hindrar detta i förväg. Åtal för en skrifts innehåll får väckas först efter det att den har getts ut och då vid en domstol. Ingen får straffas för en skrifts innehåll i andra fall än om innehållet strider mot tydlig lag som är meddelad för att bevara allmänt lugn men som inte håller tillbaka allmän upplysning.

När tryckfriheten utövas ska bestämmelser i denna grundlag som skyddar enskildas rätt och allmän säkerhet iakttas.

För tryckfriheten får inga andra begränsningar finnas än de som följer av denna grundlag.

Rättsfall:

Frågor (i resningsärenden) om förhållandet mellan TF och marknadsföringslagen H 1975:589 (tidnings löpsedel), 1977:751 (del av annons), 2007:142 (annons på tidnings förstasida med i övrigt endast tidningens logotyp) – Användande av namn på TV-serie och bilder på skådespelare i denna i en ungdomstidning ansågs omfattat av TF:s skydd; skadeståndstalan skulle därför ogillas och inte avvisas H 2003:25, anm. även vid YGL 1:1.

SFS 2018:1801

Tillämpningsområde

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Olika typer av skrifter

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Denna grundlag är tillämplig på skrifter som har framställts i tryckpress.

Grundlagen ska också tillämpas på skrifter som har mångfaldigats genom fotokopiering eller någon liknande teknik, om

 1. utgivningsbevis gäller för skriften, eller

 2. skriften är försedd med en beteckning som visar att den är mångfaldigad och i anslutning till beteckningen tydliga uppgifter om vem som har mångfaldigat skriften och om ort och år för detta.

Vad som sägs i denna grundlag om skrifter som har framställts i tryckpress och om tryckning gäller, om inte annat anges, även skrifter och mångfaldigande som avses i andra stycket.

Även bilder, med eller utan åtföljande text, anses vid tillämpning av grundlagen som skrifter.

SFS 2018:1801

Tryckta skrifter

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En skrift anses som en tryckt skrift när den är utgiven.

En skrift anses utgiven när den har lämnats ut till försäljning eller för spridning på annat sätt i Sverige. Detta gäller dock inte en myndighets tryckta handlingar, om de inte är tillgängliga för var och en.

En skrift ska inte anses utlämnad för spridning i Sverige enbart på den grunden att den skickas härifrån till mottagare i utlandet.

SFS 2018:1801

Periodiska skrifter

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Med en periodisk skrift avses en tryckt skrift som enligt utgivningsplanen ska ges ut under en bestämd titel och vid särskilda tider komma ut med minst fyra nummer eller häften årligen. Dessutom innefattas löpsedlar och bilagor som hör till skriften.

Har utgivningsbevis meddelats, anses skriften som periodisk till dess att beviset återkallas eller förklaras ha upphört.

SFS 2018:1801

Bilagor i form av program eller tekniska upptagningar

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om ägaren till en periodisk skrift sprider eller låter sprida skriftens innehåll eller delar av detta i form av ett program som avses i yttrandefrihetsgrundlagen och som sänds eller som tillhandahålls ur en databas som avses i 1 kap. 4 § den grundlagen, ska programmet anses vara en bilaga till skriften vid tillämpning av denna grundlag. Detta gäller dock endast om

 1. innehållet görs tillgängligt på ett sätt som är särskilt anpassat till personer med funktionsnedsättning,

 2. innehållet återges oförändrat, och

 3. det anges hur innehållet har disponerats.

Vad som anges i första stycket gäller även när innehållet sprids i en teknisk upptagning som avses i yttrandefrihetsgrundlagen.

Bestämmelser om rätt till sändningar finns i 3 kap. yttrandefrihetsgrundlagen.

Hänvisad författning:

Se Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden 3: och 4:, inf. efter YGL.

Rättsfall:

Fråga om tillhandahållande enligt 1:9 YGL av innehåll i register för ADB utgjorde spridning i form av radioprogram enligt TF H 2003:31 – Vid talan enligt TF ska frågan huruvida det är sannolikt att en skrift framställts i tryckpress prövas som en processförutsättning H 2019:279.

SFS 2018:1801

Om en författare, utgivare eller förläggare som är ansvarig enligt 8 kap. för en tryckt skrift som inte är periodisk sprider eller låter sprida skriftens innehåll eller delar av detta i form av ett program som avses i yttrandefrihetsgrundlagen och som tillhandahålls ur en databas som avses i 1 kap. 4 § den grundlagen, ska programmet anses vara en bilaga till skriften vid tillämpning av denna grundlag. Detta gäller dock endast om innehållet återges oförändrat och det anges att innehållet är en bilaga enligt denna bestämmelse.

SFS 2018:1801

Grundläggande bestämmelser

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Meddelarfrihet och anskaffarfrihet

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Det står var och en fritt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att de ska göras offentliga i en tryckt skrift (meddelarfrihet). Denna frihet avser uppgifter som lämnas till

 • en författare eller någon annan upphovsman till en framställning i en tryckt skrift,

 • skriftens utgivare eller redaktion, eller

 • ett företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter.

Det står också var och en fritt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att göra dem offentliga i en tryckt skrift eller att meddela uppgifter som avses i första stycket (anskaffarfrihet).

För dessa friheter får inga andra begränsningar finnas än de som följer av denna grundlag.

Hänvisad författning:

Ang. undantag från 1 och 2 st. se 7:22.

Rättsfall:

Meddelarfriheten enl. 3 st. hindrade ansvar enl. BrB för olaga hot m.m. genom fotografier i dagstidning H 1999:275.

SFS 2018:1801

Censurförbud och förbud mot andra hindrande åtgärder

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En skrift får inte före tryckningen granskas av en myndighet eller ett annat allmänt organ. Förbud mot tryckning får inte förekomma.

Det är inte heller tillåtet för en myndighet eller ett annat allmänt organ att, på grund av skriftens innehåll, hindra tryckning eller utgivning av en skrift, om åtgärden inte har stöd i denna grundlag. Detsamma gäller i fråga om hinder mot spridning av en skrift bland allmänheten.

Rättsfall:

Kommunfullmäktiges beslut att vägra tillstånd till valaffischering på allmän plats och på annan mark under kommunal förvaltning ansågs strida mot TF R 1991:21.

SFS 2018:1801

Exklusivitetsprincipen

Rubriken införd g. SFS2018-1801

För att någon ska kunna åtalas eller dömas till ansvar eller ersättningsskyldighet för missbruk av tryckfriheten eller medverkan till sådant missbruk krävs stöd i denna grundlag. Detsamma gäller för att en tryckt skrift ska kunna konfiskeras eller tas i beslag.

Rättsfall:

Utan hinder av TF har den som i tidningsföretag hade bestämmanderätten i fråga om införande av annonser dömts till ansvar för koppleri för att han tillåtit införande av annonser vari prostituerade utbjöd sina tjänster H 1979:602 – Se även AD 1981:124 anm. vid MBL 41 § – Oddsuppgifter resp. annonser i kvällstidningar avseende utländska spelbolag ansågs kunna omfattas av TF R 2010:15 I och II anm. även vid 19:1 spellagen (2018:1138). Bih.

Ang. statens skadeståndsansvar för sådan kritik, som framförts offentligt av en statstjänsteman, vilken innebär en överträdelse av gemenskapsrätten C-470/03 AGM-COS.MET (innefattar även utebliven vinst).

SFS 2018:1801

Instruktion för tillämpningen

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Den som ska döma över missbruk av tryckfriheten eller på annat sätt vaka över att denna grundlag efterlevs bör alltid ha i åtanke att tryckfriheten är en grundval för ett fritt samhällsskick, alltid uppmärksamma ämnet och tanken mera än uttrycket, liksom syftet mera än framställningssättet samt i tveksamma fall hellre fria än fälla.

SFS 2018:1801

Undantag från grundlagen

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Vissa frågor som får regleras i lag

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter om upphovsmäns rätt till litterära eller konstnärliga verk, om upphovsrätten närstående rättigheter och om förbud mot att återge ett verk på ett sätt som kränker den andliga odlingens intressen.

Hänvisad författning:

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Bih.

SFS 2018:1801

Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter om

 1. förbud mot kommersiella annonser vid marknadsföring av alkoholdrycker eller tobaksvaror,

 2. förbud mot kommersiella annonser som används vid marknadsföring av andra varor än tobaksvaror eller av tjänster, om det i annonsen förekommer ett varukännetecken som är i bruk för en tobaksvara eller som enligt gällande bestämmelser om varumärken är registrerat eller inarbetat för en tobaksvara,

 3. förbud mot kommersiella annonser som har meddelats till skydd för hälsa eller miljö enligt en förpliktelse som följer av medlemskapet i Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen,

 4. krav att införa och på ett visst sätt utforma varningstext, innehållsdeklaration eller annan liknande produktinformation om syftet är skydd för hälsa eller miljö eller konsumentskydd,

 5. förbud mot offentliggörande i yrkesmässig kreditupplysningsverksamhet av kreditupplysning som innebär otillbörligt intrång i enskilds personliga integritet eller som innehåller oriktig eller missvisande uppgift, om ersättningsskyldighet för sådant offentliggörande, om krav på berättigat behov hos den som beställer kreditupplysningen, om skyldighet att lämna information till den som avses med upplysningen och om rättelse av oriktig eller missvisande uppgift,

 6. ansvar och ersättningsskyldighet som avser det sätt på vilket en uppgift har anskaffats, eller

 7. ansvar och ersättningsskyldighet för överträdelse av förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom byggnader, andra anläggningar, områden eller andra objekt som är av betydelse för Sveriges totalförsvar, om förbudet behövs med hänsyn till intresset av ett förstärkt skydd mot allvarlig brottslighet eller mot röjande av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret, eller till intresset av att skydda allmänheten mot skada till följd av militär verksamhet.

Hänvisad författning:

Ang. p. 1 Alkohollag (2010:1622) 7:1–9 och Tobakslag (1993:581)14–15 §§, båda inf. i Bih. – Ang. p. 5 Kreditupplysningslag (1973:1173). Bih.

Rättsfall:

Förbud mot marknadsföring av snus genom s.k. blandat meddelande H 2001:319.

SFS 2022:1524

Bestämmelserna i denna grundlag hindrar inte att det i lag meddelas föreskrifter om förbud mot offentliggörande av personuppgifter

 1. som avslöjar etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening,

 2. om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning, eller

 3. som består av genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person.

Vad som anges i första stycket gäller endast om

 1. personuppgifterna ingår i en uppgiftssamling som har ordnats så att det är möjligt att söka efter eller sammanställa dessa, och

 2. det med hänsyn till verksamheten och de former under vilka uppgiftssamlingen hålls tillgänglig finns särskilda risker för otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet.

SFS 2022:1524

Undantag för barnpornografi

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Denna grundlag är inte tillämplig på pornografiska bilder av personer vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år.

SFS 2018:1801

Allmänna handlingars offentlighet

Kapitlet fick ny lydelse g. SFS2018-1801

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1801

Grundläggande bestämmelser

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Handlingsoffentlighet

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar.

Rättsfall:

Rätten att ta del av allmänna handlingar tillkommer även aktiebolag, ej endast fysiska personer R 2003:83.

SFS 2018:1801

Begränsning av handlingsoffentligheten

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det krävs med hänsyn till

 1. rikets säkerhet eller dess förhållande till en annan stat eller en mellanfolklig organisation,

 2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,

 3. myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,

 4. intresset av att förebygga eller beivra brott,

 5. det allmännas ekonomiska intresse,

 6. skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, eller

 7. intresset av att bevara djur- eller växtart.

En begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar ska anges noga i en bestämmelse i en särskild lag eller, om det anses lämpligare i ett visst fall, i en annan lag som den särskilda lagen hänvisar till. Efter bemyndigande i en sådan bestämmelse får regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.

Riksdagen eller regeringen får i en sådan bestämmelse som avses i andra stycket ges befogenhet att efter omständigheterna medge att en viss handling lämnas ut.

Hänvisad författning:

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Bih.

SFS 2018:1801

Vad som är allmän handling

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Handling

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.

Rättsfall:

Etiska kommittén vid Södersjukhuset i Stockholm ansågs vara myndighet i TF:s mening R 19792:11; likaså löntagarfondstyrelse 19842:101; men inte Riksmarskalksämbetet 1999:48 – Handling, som i samband med byggnadsarbete upprättats av enskild på uppdrag av kommun, ansågs vara allmän trots att den vid tillfället inte fanns hos kommunen R 19842:49 – Av enskilt konsultföretag, som av myndighet fått i uppdrag att biträda vid viss förvaltningsrevision, avgiven rapport ansågs vara allmän handling R 1987:1 – När framtagning av begärda uppgifter krävde bearbetning enl. ett för ändamålet särskilt framställt dataprogram ansågs uppgifterna inte vara tillgängliga på sådant sätt att de utgjorde allmänna handlingar R 1988:84 – Ansökningar till kommunal befattning (spårvägschef) har ansetts som allmänna handlingar redan när de funnits hos ett i ansökningsärendet anlitat konsultföretag R 1989:29; samma utgång 1996:25 (plenimål) – R 1998:11 anm. vid offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2:3. Bih. – Datalagrad förteckning över in- och utgående meddelanden (e-postlogg) hos kommunal tjänsteman ansågs som allmän handling R 1998:44 anm. även vid 7 § – Datalagrade meddelanden, s.k. cookiefiler (I) resp. global/historikfiler (II), hos kommunala tjänstemän ansågs som allmänna handlingar R 1999:18 I och II; likaså uppgifter som skickats mellan en skattemyndighet och Riksskatteverket via e-post 1999:36 – Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond ej jämställd med myndighet R 2008:6 – En sammanställning enl. 2 st. som krävde en arbetsinsats på 4–6 arbetstimmar ansågs ej tillgänglig med rutinbetonade åtgärder HFD 2015:25 – Fråga om utlämnande av domstols dagboksblad i elektronisk form H 2015:624 – Handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens juridiska ombud under en pågående rättsprocess ansågs ej som allmänna handlingar HFD 2016:1 – Kopior av filer som funnits på beslagtagna hårddiskar ansågs som allmänna handlingar oaktat att hårddiskarna förstörts till följd av domstols beslut om förverkande HFD 2018:17.

SFS 2018:1801

Allmän handling

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § nu 8 §.

Hänvisad författning:

Se anm. rättsfall vid 3 §.

Rättsfall:

Handlingar hos enskilda stiftelser som förvarades av ett regionägt bolag med uppdrag att sköta regionens förvaltning av stiftelserna ansågs ej som allmänna HFD 2020:38 – Kommunal lantmäterimyndighet, inordnad under en kommunal nämnd, ansågs utgöra en myndighet enl. denna § HFD 2022:24.

SFS 2018:1801

Med myndighet jämställda organ

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Med myndighet jämställs i detta kapitel riksdagen och beslutande kommunal församling.

Hänvisad författning:

Se anm. rättsfall vid 3 §.

SFS 2018:1801

Handling som förvaras hos myndighet

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En upptagning som avses i 3 § anses förvarad hos en myndighet, om upptagningen är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.

En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling anses dock förvarad hos myndigheten endast om myndigheten kan göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder och inte annat följer av 7 §.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 6 § nu 9 §.

Hänvisad författning:

Se anm. rättsfall vid 3 §.

SFS 2018:1801

En sammanställning enligt 6 § andra stycket anses inte förvarad hos myndigheten om sammanställningen innehåller personuppgifter och myndigheten enligt lag eller förordning saknar befogenhet att göra sammanställningen tillgänglig. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 7 § nu 10 §.

SFS 2018:1801

Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befattning vid en myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ett ärende eller någon annan fråga som ska handläggas av myndigheten och inte är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §. Förutv. 8 § nu 11 §.

Rättsfall:

Brev, som under kommunens adress tillställts kommunfullmäktigledamot med anledning av en av honom väckt motion, ej allmänna handlingar R 1987:147.

SFS 2018:1801

Inkommen handling

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En handling anses ha kommit in till en myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. I fråga om en upptagning som avses i 3 § gäller i stället att den anses ha kommit in till myndigheten när någon annan har gjort den tillgänglig för myndigheten på det sätt som anges i 6 §.

Tävlingsskrifter, anbud eller andra sådana handlingar som enligt tillkännagivande ska lämnas i förseglat omslag anses inte ha kommit in före den tidpunkt som har bestämts för öppnandet.

En åtgärd som någon vidtar endast som ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av en handling som en myndighet har tillhandahållit ska inte anses leda till att handlingen har kommit in till den myndigheten.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 6 §. Förutv. 9 § nu 12 §.

Rättsfall:

Ang. 3 st. R 1994:64 anm. vid 13 § – R 1989:29 och 1996:25, båda anm. vid 3 § – Handling som inkommit till domstol för prövning i sekretessmål ansågs inte som inkommen i den mening som avses i denna § R 1996:19; jfr 1992:63 anm. vid 10 § – Handlingar hos ett fristående konsultföretag anlitat av en stadsdelsnämnd i ett tjänstetillsättningsärende ansågs pga. kommunens involvering i ärendet som allmänna HFD 2017:15HFD 2019:24 II anm. vid förvaltningsprocesslagen (1971:291) 43 §.

SFS 2018:1801

Upprättad handling

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En handling anses ha upprättats hos en myndighet, när den har expedierats. En handling som inte har expedierats anses upprättad när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till ett visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt.

I stället för det som föreskrivs i första stycket gäller följande:

 1. Diarier, journaler samt sådana register eller andra förteckningar som förs fortlöpande anses ha upprättats när de har färdigställts för anteckning eller införing.

 2. Domar och andra beslut, som enligt vad som är föreskrivet ska avkunnas eller expedieras, samt protokoll och andra handlingar till den del protokollet eller handlingen hänför sig till ett sådant beslut, anses ha upprättats när beslutet har avkunnats eller expedierats.

 3. Andra protokoll från en myndighet och därmed jämförliga anteckningar anses ha upprättats när de har justerats av myndigheten eller färdigställts på annat sätt.

Det som sägs i andra stycket 3 gäller inte protokoll hos riksdagens utskott, en kommuns revisorer, statliga kommittéer eller en kommunal myndighet i ärenden som denna endast bereder till avgörande.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 §. Förutv. 10 § nu 13 §.

Rättsfall:

Hälsovårdsnämnds föredragningslista ansågs expedierad, när den utsänts till nämndledamöter m.fl. R 19802:4R 1994:97 anm. vid 12 § – Sekretess för sådant beslut av förvaltningsdomstol som inte avkunnas ansågs gälla tills beslutet expedierats R 19822:59 – Av statistiska centralbyrån framställda råtabeller ansågs upprättade redan före planerad bearbetning, eftersom de i obearbetat skick tillhandahållits bl.a. annan myndighet R 19832:57 – Jfr R 1987:29 anm. vid 11 § – En handling som i sekretessmål sänts till domstol för prövning, om den var allmän, ansågs ej därmed som expedierad R 1992:63 – Till polismyndigheten lämnade skriftliga rapporter från ordningsvakter vid en restaurang ansågs färdigställda och därmed upprättade när de satts in i pärm för förvaring R 1998:30 anm. vid 11 § – Datalagrad förteckning över e-post ansågs som sådan förteckning som avses i 2 st. 1 R 1998:44 anm. även vid 3 § – Anteckningar från sammanträden med intern arbetsgrupp inom kommunstyrelsen allmän handling? R 1998:52 – Ang. 2 st. 1 R 1999:18 anm. vid 3 § – Blanketter med uppgifter om anställdas bisysslor som förts till ett särskilt ärende ansågs upprättade först när ärendet slutbehandlats R 2004:49 – Handlingar i en myndighets databas som gjorts tillgängliga hos annan myndighet ansågs expedierade HFD 2011:52 – E-postmeddelanden utan ärendeanknytning som skickats mellan tjänstemän inom en myndighet (KTH) ansågs ej som färdigställda och därmed ej heller som allmänna handlingar HFD 2013:86 – Elektronisk kalender i myndighets datorsystem ansågs ej utgöra allmän handling HFD 2015:4.

SFS 2018:1801

Överlämnad handling inom en myndighet

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Har ett organ som ingår i eller är knutet till en myndighet lämnat över en handling till något annat organ inom samma myndighet, anses handlingen som inkommen eller upprättad därigenom endast om organen uppträder som självständiga i förhållande till varandra.

Detsamma gäller om en handling har framställts för att lämnas på det sätt som anges i första stycket.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 8 §. Förutv. 11 § nu 14 §.

Rättsfall:

Stadsbyggnadskontors tjänsteutlåtanden till byggnadsnämnden ej upprättade i den mening som avses i denna § redan när de sänts till nämndens ledamöter R 1987:29 – Den för hela Stockholms län gemensamma sektionen för interna utredningar hos Polismyndigheten i Stockholm och ett polisområde inom polismyndigheten ansågs uppträda självständigt i förhållande till varandra i ärende ang. anmälan mot polismän R 1993:20 – Till polismyndigheten lämnade skriftliga rapporter från ordningsvakter vid en restaurang ansågs som ej inkomna R 1998:30 anm. även vid 7 § – Handling som överlämnats från Jordbruksverkets internrevision till annan del av myndigheten ansågs ej som allmän HFD 2013:40 – Personalansvarsnämnd ansågs som ett så självständigt organ inom en myndighet att handlingar som överlämnats från annat organ inom myndigheten utgjorde allmänna handlingar HFD 2015:12.

SFS 2018:1801

Minnesanteckning, utkast och koncept

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En minnesanteckning som har gjorts hos en myndighet och som inte har expedierats ska inte heller efter den tidpunkt då den enligt 10 § är att anse som upprättad anses som allmän handling hos myndigheten. Minnesanteckningen anses dock som upprättad om den har tagits om hand för arkivering. Med minnesanteckning avses promemorior och andra uppteckningar eller upptagningar som har kommit till endast för föredragning eller beredning av ett ärende, dock inte till den del de har tillfört ärendet någon sakuppgift.

Utkast eller koncept till en myndighets beslut eller skrivelse och andra därmed jämställda handlingar som inte har expedierats anses inte som allmänna. Handlingen anses dock vara allmän om den tas om hand för arkivering.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 9 §. Förutv. 12 § nu 15 §.

Rättsfall:

Av rätten gjord bandupptagning av sakframställning i brottmål har ansetts som minnesanteckning H 1989:504 – Handlingar, som utarbetats på kommunstyrelses kontor som underlag för beslut och utsänts till utomstående i vidare syfte än för beredning av ärende, omfattades inte av 2 st. R 1994:97; men däremot hos skattemyndighet upprättat utkast till revisionspromemoria 1999:36.

SFS 2018:1801

Handlingar som inte anses som allmänna

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En handling som förvaras hos en myndighet endast som ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring för någon annans räkning anses inte som allmän handling hos den myndigheten.

Som allmän handling anses inte en handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information (säkerhetskopia).

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 10 §. Förutv. 13 § nu 16 §.

Rättsfall:

Ang. 1 st.R 1994:64 (handlingar hos Riksrevisionsverket ang. betalningar från andra myndigheter via verket), HFD 2018:48 (ang. rapporter i ett elektroniskt verksamhetssystem) – Ang. 2 st.HFD 2015:45 (en handlings karaktär av säkerhetskopia ändras ej till följd av att originalhandlingen av misstag raderats även om raderingen skett i strid mot gallringsföreskrifter); En lista över säkerhetskopior ansågs som allmän handling HFD 2022:14.

SFS 2018:1801

Som allmän handling anses inte

 1. ett brev, ett telegram eller någon annan sådan handling som har lämnats in till eller upprättats hos en myndighet endast för befordran av ett meddelande,

 2. ett meddelande eller någon annan handling som har lämnats in till eller upprättats hos en myndighet endast för offentliggörande i en periodisk skrift som ges ut genom myndigheten,

 3. en tryckt skrift, en ljud- eller bildupptagning eller någon annan handling som ingår i ett bibliotek eller som från en enskild har tillförts ett allmänt arkiv uteslutande för förvaring och vård eller forsknings- och studieändamål eller privata brev, skrifter eller upptagningar som annars har överlämnats till en myndighet uteslutande för något av de angivna ändamålen,

 4. en upptagning av innehållet i en sådan handling som avses i 3, om upptagningen förvaras hos en myndighet där den ursprungliga handlingen inte skulle vara att anse som allmän.

Det som föreskrivs i första stycket 3 om handlingar som ingår i bibliotek tillämpas inte på en upptagning i en databas som en myndighet har tillgång till enligt ett avtal med en annan myndighet, om upptagningen är allmän handling hos den myndigheten.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 11 §. Förutv. 14 § nu 17 §.

SFS 2018:1801

Utlämnande av allmänna handlingar

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Rätten att ta del av allmänna handlingar

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. En handling får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring. Kan en handling inte tillhandahållas utan att en sådan del av handlingen som inte får lämnas ut röjs, ska den i övriga delar göras tillgänglig för sökanden i avskrift eller kopia.

En myndighet är inte skyldig att tillhandahålla en handling på stället, om det möter betydande hinder. Detsamma gäller en upptagning som avses i 3 §, om sökanden utan beaktansvärd olägenhet kan ta del av upptagningen hos en närbelägen myndighet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 12 §. Förutv. 15 § nu 19 §.

Rättsfall:

R 19782:19 – Om upptagningar för automatisk databehandling finns särskilda bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 4:1–3, 5:1 och 6:6. Bih. – Ang. fall då utlämnande begärts av någon handling av viss typ av vilken myndigheten hade flera R 19842:54 – Fråga om myndighets skyldighet att i en mycket omfattande akt efterforska handlingar av visst innehåll H 1985:537 – Fråga, hur stora efterforskningar som kunde krävas av domstol för att tillhandahålla alla domar, utan begränsning till tid eller slag, rörande en viss namngiven person H 1998:559 – Skadebedömning och omfattning av skyldigheten att lämna ut handlingar när begäran avsåg stora mängder handlingar R 1989:111 – Begäran att få ta del av ”dagens post” ansågs ej tillräckligt specificerad R 1991:50 – Myndighet ägde ej hänvisa till en tryckt version av handling i stället för att tillhandahålla avskrift eller kopia R 1993:3.

SFS 2018:1801

Kopior av allmänna handlingar

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut. En myndighet är dock inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. En myndighet är inte heller skyldig att framställa en kopia av en karta, ritning eller bild eller av en upptagning som avses i 3 § och som inte är en upptagning för automatiserad behandling, om det skulle innebära svårigheter och handlingen kan tillhandahållas på stället.

En begäran att få en avskrift eller kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 13 §. Förutv. 16 § nu 20 §.

Rättsfall:

Ang. omfattningen av myndighets skyldighet att utlämna upptagningar för automatisk databehandling genom tillhandahållande av utskrifter R 1976:122R 19822:50 anm. vid offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)6:8. Bih. – Vid fastställande av avgift som avses i denna § får hänsyn inte tas till kostnad för handlingens framtagande och återställande R 19852:9 – Begäran om utlämnande av allmänna handlingar avslagen med hänvisning till att handlingarna var i sådant skick att ett utlämnande även i form av kopia eller avskrift skulle leda till att de förstördes HFD 2019:1 – Polismyndighetens skriftliga sammanfattning av en ljud- och bildupptagning ansågs ej utgöra en utskrift enl. denna § HFD 2021:25.

SFS 2018:1801

Prövning av begäran

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En begäran att få ta del av en allmän handling görs hos den myndighet som förvarar handlingen.

Begäran prövas av den myndighet som anges i första stycket. Om det finns särskilda skäl, får det dock föreskrivas i en bestämmelse som avses i 2 § andra stycket att prövningen vid tillämpningen av bestämmelsen ska göras av någon annan myndighet. I fråga om en handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet kan det även genom förordning föreskrivas att endast en viss myndighet får pröva frågan om utlämnande. I de angivna fallen ska begäran om utlämnande genast hänskjutas till den behöriga myndigheten.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 14 §. Förutv. 17 § nu 21 §.

Hänvisad författning:

Se Offentlighets- och sekretessF (2009:641)1 §.

Rättsfall:

Kommunstyrelse ägde ej meddela föreskrift om ordningen för utlämnande av handling som förvarades hos annan kommunal myndighet R 19782:5 – Att allmän handling, som begärts utlämnad från viss myndighet, lämnats ut av annan myndighet medför ej att det förra ärendet förfallit R 2006:2 – Då en myndighet har lokaler på flera ställen behöver den som begär att ta del av handling ej vända sig till det ställe där handlingen förvaras; skyldighet föreligger dock ej att tillhandahålla handlingen på annat ställe än där den förvaras R 2007:68 – En av Kriminalvården granskad och kvarhållen försändelse till intagen ansågs utgöra en allmän handling hos myndigheten HFD 2019:29.

SFS 2018:1801

En myndighet får inte på grund av att någon begär att få ta del av en allmän handling efterforska vem denne är eller vilket syfte han eller hon har med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 18 § nu 23 §.

Rättsfall:

Ett mål om att få ta del av allmän handling ansågs ej kunna inledas när talan fördes anonymt, även om klaganden angett en e-postadress HFD 2021:7.

SFS 2018:1801

Om någon annan än riksdagen eller regeringen avslår en begäran att få ta del av en handling eller lämnar ut en allmän handling med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller annars förfoga över den, får sökanden överklaga beslutet. Ett beslut av ett statsråd ska överklagas till regeringen och ett beslut av någon annan myndighet ska överklagas till domstol.

I den lag som avses i 2 § ska det närmare anges hur beslut som avses i första stycket får överklagas. Ett överklagande ska alltid prövas skyndsamt.

För beslut av en myndighet som lyder under riksdagen gäller särskilda bestämmelser om överklagande.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 15 §.

Rättsfall:

R 19812:18, 19822:50, 2:68, H 1985:537 och R 2005:88, anm. vid offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 6:7 resp. 8. Bih. – Avslagsbeslut av talmannen ansågs utgöra sådant beslut av riksdagen som avses i denna § R 1990:68.

SFS 2018:1801

En anteckning om hinder att lämna ut en allmän handling får göras endast på en handling som omfattas av en bestämmelse som avses i 2 § andra stycket. Den tillämpliga bestämmelsen ska anges.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 16 §.

SFS 2018:1801

Ytterligare bestämmelser om allmänna handlingar

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Allmänna handlingar hos enskilda organ

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om en myndighets verksamhet ska övertas av ett enskilt organ, får det i lag föreskrivas att regeringen eller en beslutande kommunal församling får besluta att allmänna handlingar som hänför sig till den verksamheten och som organet behöver för verksamheten får överlämnas dit utan att handlingarna därigenom upphör att vara allmänna. Ett sådant organ ska i fråga om överlämnade handlingar jämställas med en myndighet när 15–20 §§ tillämpas.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 17 §.

Anmärkt författning:

Lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaringF (2015:605) i samma ämne – Lag (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.F (1999:976) i samma ämne.

SFS 2018:1801

I lag får det föreskrivas att regeringen får besluta att allmänna handlingar får överlämnas till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, utan att handlingarna därigenom upphör att vara allmänna. Detta gäller handlingar som senast den 31 december 1999 har kommit in till eller upprättats hos

 1. myndigheter som har upphört och som har haft uppgifter som hänför sig till Svenska kyrkans verksamhet, eller

 2. Svenska kyrkans beslutande församlingar.

När 15–20 §§ tillämpas ska Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar jämställas med en myndighet i fråga om överlämnade handlingar.

SFS 2018:1801

Bevarande och gallring

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Grundläggande föreskrifter om hur allmänna handlingar ska bevaras samt om gallring och annat avhändande av sådana handlingar får meddelas i lag.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 18 §.

SFS 2018:1801

Rätten till anonymitet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1801

En författare till en tryckt skrift är inte skyldig att sätta ut namn, pseudonym eller signatur på skriften. Detsamma gäller för den som har meddelat uppgifter för offentliggörande enligt 1 kap. 7 § och för utgivare av en tryckt skrift som inte är periodisk.

SFS 2018:1801

I ett mål om ansvar, skadestånd eller särskild rättsverkan på grund av tryckfrihetsbrott får ingen ta upp frågan om vem som är författare eller vem som är meddelare enligt 1 kap. 7 §. Detsamma gäller frågan om vem som är utgivare till en tryckt skrift som inte är periodisk.

Om författare eller utgivare har angetts på en skrift som inte är periodisk, med namn eller med en pseudonym eller en signatur som enligt vad som är allmänt känt syftar på en viss person, får dock frågan om han eller hon är ansvarig behandlas i målet. Detsamma gäller om någon i en skriftlig förklaring har uppgett sig vara författaren eller utgivaren eller självmant har lämnat en sådan uppgift i målet.

Första stycket hindrar inte att det i samma rättegång som avses i första och andra styckena handläggs en fråga om vem som är ansvarig för brott enligt 7 kap. 22 eller 23 §.

SFS 2018:1801

Tystnadsplikt

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Den som har tagit befattning med tillkomsten eller utgivningen av en tryckt skrift eller med en framställning som har varit avsedd att införas i en tryckt skrift får inte röja vad han eller hon då har fått veta om vem som är författare, meddelare enligt 1 kap. 7 § eller utgivare av en skrift som inte är periodisk.

Tystnadsplikt enligt första stycket gäller även för den som på något annat sätt har varit verksam inom ett företag för utgivning av tryckta skrifter eller inom ett företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter.

Rättsfall:

Jfr R 2000:58 anm. vid skatteförfarandelagen (2011:1244) 47:2 – Ansvar för röjande av uppgiftslämnare i en tidningsartikel H 2012:342.

SFS 2018:1801

Tystnadsplikt enligt 3 § gäller inte i följande fall:

 1. Den till vars förmån tystnadsplikten gäller har samtyckt till att hans eller hennes identitet röjs.

 2. Det är tillåtet enligt 2 § andra stycket att behandla frågan om identiteten.

 3. Det rör sig om något av de brott som avses i 7 kap. 22 § första stycket 1.

 4. En domstol finner i fråga om brott enligt 7 kap. 21 § eller 22 § första stycket 2 eller 3 att det är nödvändigt att uppgifter lämnas om huruvida det är den som är tilltalad eller skäligen misstänkt för den brottsliga gärningen som har lämnat meddelandet eller medverkat till framställningen. Uppgifterna ska i så fall lämnas vid en förhandling.

 5. En domstol finner i något annat fall att det av hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att en uppgift om identiteten lämnas vid vittnesförhör eller förhör med en part under sanningsförsäkran.

Vid förhör som avses i första stycket 4 eller 5 ska rätten noga vaka över att det inte ställs frågor som kan inkräkta på tystnadsplikten utöver vad som har medgetts i varje särskilt fall.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § nu 5 §.

Rättsfall:

Undantaget i p. 5 tillämpligt vid editionsföreläggande H 2003:107, anm. även vid RB 38:2 – Fråga om samtycke till röjande förelåg H 2015:166.

SFS 2018:1801

Efterforskningsförbud

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte efterforska

 1. författaren till en framställning som har införts eller varit avsedd att införas i en tryckt skrift,

 2. den som har gett ut eller avsett att ge ut en framställning i en sådan skrift, eller

 3. meddelare enligt 1 kap. 7 §.

Förbudet i första stycket hindrar inte efterforskning när det behövs för åtal eller något annat ingripande mot den som avses där som inte står i strid med denna grundlag. I sådana fall ska den tystnadsplikt som anges i 3 § beaktas.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §. Förutv. 5 § nu 7 §.

Rättsfall:

Efterforskningsförbudet åsidosatt av person i egenskap av ledamot av kommunstyrelse? H 2001:673.

SFS 2018:1801

Repressalieförbud

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte ingripa mot någon för att han eller hon i en tryckt skrift har brukat sin tryckfrihet eller medverkat till ett sådant bruk.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 6 § nu 8 §.

SFS 2018:1801

Straff

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som

 1. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot sin tystnadsplikt enligt 3 §,

 2. uppsåtligen eller av oaktsamhet på en tryckt skrift sätter ut namn på eller pseudonym eller signatur för en författare eller, i fall som avses i 1 §, meddelare eller utgivare mot hans eller hennes vilja,

 3. uppsåtligen eller av oaktsamhet på en tryckt skrift sätter ut namn på eller pseudonym eller signatur för någon som uppges vara författare, utgivare eller meddelare men som inte är det,

 4. uppsåtligen efterforskar i strid med 5 §, eller

 5. uppsåtligen ingriper i strid med 6 §, om åtgärden utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 1–3 får väckas endast om målsäganden har anmält brottet till åtal.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 §.

SFS 2018:1801

Andra upphovsmän än författare

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Det som sägs i detta kapitel om författare gäller även andra upphovsmän till framställningar som har införts eller varit avsedda att införas i en tryckt skrift.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 6 §.

SFS 2018:1801

Rätten att trycka skrifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1801

Varje fysisk och juridisk person har rätt att själv eller med hjälp av andra trycka skrifter.

SFS 2018:1801

Ursprungsuppgifter

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En skrift som är tryckt i Sverige och avsedd att ges ut här ska innehålla tydliga uppgifter om vem som har tryckt skriften samt om ort och år för tryckningen. Motsvarande gäller en skrift för vilken utgivningsbevis gäller och som är mångfaldigad här genom fotokopiering eller någon liknande teknik.

SFS 2018:1801

Skyldigheten att sätta ut uppgifter enligt 2 § gäller inte bild- eller tillfällighetstryck. Med bild- eller tillfällighetstryck avses vykort och bildalbum, visitkort och notifikationer, adresskort, etiketter, blanketter samt affärstryck såsom reklam- och emballagetryck och andra sådana trycksaker. En förutsättning är att missbruk av tryckfriheten kan anses uteslutet på grund av texten eller framställningen i övrigt.

SFS 2018:1801

Skyldighet att bevara exemplar

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Föreskrifter om skyldighet att bevara exemplar av tryckta skrifter för granskning och att lämna exemplar av tryckta skrifter till bibliotek eller arkiv får meddelas i lag.

Detsamma gäller föreskrifter om skyldighet att spela in program och bevara tekniska upptagningar som avses i 1 kap. 5 och 6 §§ samt att tillhandahålla dessa.

Hänvisad författning:

Lag (1991:1559) med föreskrifter etc. 5:1, 2, 5, 7, 9, inf. efter YGLLag (1993:1392) om pliktexemplar av dokumentF (2008:1420) om pliktexemplar av dokumentLag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt materialF (2012:866) i samma ämne.

SFS 2018:1801

Straff

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Den som vid framställningen av en skrift bryter mot 2 § döms till böter eller fängelse i högst ett år.

SFS 2018:1801

Ny beteckning – 4 § – g. Lag (1976:955).

SFS 2018:1801

[Upphävd g. Lag (1976:955).]

SFS 2018:1801

Ny beteckning – 5 § – g. Lag (1976:955).

SFS 2018:1801

Ny beteckning – 3 § – g. Lag (1976:955).

SFS 2018:1801

Rätten att ge ut periodiska skrifter

Kapitlet infört g. Förutv. 5 kap. samtidigt upphävt. SFS2018-1801

Ägare och utgivare

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En periodisk skrift ska ha en utgivare.

Utgivaren utses av skriftens ägare.

Hänvisad författning:

Lag (1991:1559) med föreskrifter etc. 2:1, inf. efter YGL.

SFS 2018:1801

Varje fysisk och juridisk person får vara ägare till en periodisk skrift.

Allmän anmärkning:

Se anm. vid 1 §.

SFS 2018:1801

En utgivare av en periodisk skrift ska vara en fysisk person med hemvist i Sverige. Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt särskilda bestämmelser i lag får inte vara utgivare.

SFS 2018:1801

Utgivarens befogenhet

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Utgivaren ska ha befogenhet att utöva tillsyn över skriftens utgivning och bestämma över dess innehåll så att ingenting får föras in i den mot hans eller hennes vilja. Varje inskränkning i denna befogenhet ska vara utan verkan.

SFS 2018:1801

Anmälan om utgivare

Rubriken införd g. SFS2018-1801

När en utgivare har utsetts, ska ägaren anmäla detta till en myndighet som anges i lag. Anmälan ska innehålla uppgift om utgivarens namn och hemvist. Den ska även innehålla bevis om att utgivaren är behörig enligt 3 § och en förklaring av utgivaren om att han eller hon har åtagit sig uppdraget.

Hänvisad författning:

Se Lag (1991:1559) med föreskrifter etc. 2:2, inf. efter YGL.

SFS 2018:1801

Om utgivaren inte längre är behörig eller om utgivarens uppdrag kommer att upphöra av något annat skäl, ska ägaren genast utse en ny utgivare och anmäla detta enligt 5 §. Anmälan ska om möjligt även innehålla bevis om att den förra utgivaren har fått del av anmälan.

SFS 2018:1801

Ställföreträdare för utgivare

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En utgivare av en periodisk skrift får utse en eller flera ställföreträdare. För ställföreträdare gäller 3 §.

När en ställföreträdare har utsetts, ska detta anmälas till den myndighet som avses i 5 §. Tillsammans med anmälan ska det lämnas ett bevis om att ställföreträdaren uppfyller behörighetsvillkoren för utgivare och en förklaring dels av ställföreträdaren att han eller hon har åtagit sig uppdraget, dels av ägaren att han eller hon har godkänt ställföreträdaren.

Upphör utgivarens uppdrag, upphör också uppdraget som ställföreträdare.

SFS 2018:1801

Om en anmälan av ställföreträdare har gjorts enligt 7 §, får utgivaren överlämna åt ställföreträdaren eller, om flera ställföreträdare finns, åt någon av dem att i utgivarens ställe utöva den befogenhet som utgivaren har enligt 4 §.

Kan det antas att utgivaren på grund av sjukdom eller av annan tillfällig orsak oavbrutet under minst en månad inte kommer att utöva befogenheten som utgivare, ska han eller hon snarast överlämna denna till en ställföreträdare. Finns det ingen ställföreträdare, ska utgivaren genast utse en ställföreträdare och anmäla detta enligt 7 §. Detsamma gäller om uppdraget för den som har utsetts till ställföreträdare kommer att upphöra.

SFS 2018:1801

Uppgift om utgivare

Rubriken införd g. SFS2018-1801

På varje nummer eller häfte av en periodisk skrift ska utgivarens namn sättas ut. När en ställföreträdare har trätt in anges i stället ställföreträdarens namn.

SFS 2018:1801

Utgivningsbevis

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Utfärdande

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En periodisk skrift får inte ges ut innan det har utfärdats ett bevis om att det inte finns något hinder mot utgivning enligt denna grundlag (utgivningsbevis).

Ett utgivningsbevis meddelas av den myndighet som avses i 5 §. Ansökan görs av skriftens ägare. I ansökan ska skriftens titel, utgivningsort och utgivningsplan anges.

SFS 2018:1801

Ett utgivningsbevis får inte utfärdas innan det har gjorts en anmälan om utgivare enligt 5 §.

En ansökan får avslås om skriftens titel lätt kan förväxlas med titeln på någon annan skrift med utgivningsbevis.

SFS 2018:1801

Giltighet och förnyelse

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Ett utgivningsbevis gäller i tio år. Därefter upphör beviset att gälla. Ett beslut om att beviset ska anses ha upphört vid tioårsperiodens utgång meddelas av den myndighet som avses i 5 §. Beviset får förnyas efter ansökan av skriftens ägare, varje gång för tio år från utgången av den föregående tioårsperioden. Om ansökan om förnyelse har gjorts före tioårsperiodens utgång fortsätter beviset att gälla till dess att beslutet med anledning av ansökan har fått laga kraft.

Hänvisad författning:

Se Lag (1991:1559) med föreskrifter etc. 2:6, inf. efter YGL.

SFS 2018:1801

Återkallelse

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Ett utgivningsbevis får återkallas i följande fall:

 1. Ägaren har anmält att skriftens utgivning har upphört.

 2. Äganderätten till skriften har övergått till någon som inte uppfyller behörighetsvillkor som har föreskrivits med stöd av denna grundlag.

 3. Det finns ingen utgivare eller utgivaren uppfyller inte behörighetsvillkoren enligt 3 § eller behörighetsvillkor som har föreskrivits med stöd av denna grundlag, och en behörig utgivare utses inte omedelbart.

 4. Det har gått sex månader från dagen då utgivningsbeviset utfärdades, utan att skriften har kommit ut.

 5. Skriften har under något av de två senaste kalenderåren inte kommit ut med minst fyra nummer eller häften på särskilda tider.

 6. Det visas inom sex månader från första gången skriften kom ut att beviset inte borde ha utfärdats med hänsyn till bestämmelsen i 11 § andra stycket.

 7. Titeln på en skrift har typografiskt sett getts en sådan likhet med titeln på en annan skrift med utgivningsbevis att förväxling lätt kan ske och rättelse vidtas inte omedelbart.

Rättsfall:

Fråga om återkallelse enl. p. 6 och 7 R 19842:28; 2010:103 (p. 6).

SFS 2018:1801

Om ett utgivningsbevis har återkallats enligt 13 § första stycket 2, 3, 5 eller 7, krävs medgivande av skriftens ägare för att utgivningsbevis ska utfärdas för en annan skrift med en titel som har en sådan likhet med den första skriftens titel att de lätt kan förväxlas. Medgivande behövs dock inte om det har gått två år efter återkallelsen.

Detsamma gäller om det tidigare utgivningsbeviset har förklarats ha upphört att gälla.

SFS 2018:1801

Det får i lag meddelas föreskrifter om

 1. skyldighet att anmäla ändrade förhållanden i fråga om utgivningsort och utgivningsplan,

 2. giltighet och förnyelse av utgivningsbevis, och

 3. återkallelse av utgivningsbevis.

SFS 2018:1801

Straff

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Till böter döms

 1. en ägare till en periodisk skrift som ges ut utan att utgivningsbevis finns eller utan att ägaren uppfyller behörighetsvillkor som har föreskrivits med stöd av denna grundlag,

 2. en ägare till en periodisk skrift för vilken en ny utgivare inte utses och anmäls enligt 6 §,

 3. en utgivare som inte överlämnar sitt uppdrag till ställföreträdare enligt 8 § andra stycket,

 4. den som ger ut en periodisk skrift för vilken utgivningsförbud har meddelats enligt denna grundlag eller som uppenbart utgör en fortsättning av en sådan skrift, eller

 5. den som på en periodisk skrift låter ange sitt namn som utgivare eller ställföreträdare utan att vara behörig.

Om skriften har förklarats vara brottslig eller omständigheterna annars är synnerligen försvårande, är straffet fängelse i högst ett år.

SFS 2018:1801

Till straff enligt 16 § döms även den som i en ansökan, anmälan eller förklaring som avses i detta kapitel medvetet lämnar oriktiga uppgifter.

SFS 2018:1801

Till penningböter döms en utgivare som inte sätter ut uppgifter om utgivarens namn på det sätt som anges i 9 §. Detsamma gäller en ställföreträdare som har trätt in som utgivare.

SFS 2018:1801

I lag får det föreskrivas om straff för den som bryter mot en föreskrift i lag som har meddelats med stöd av 15 § 1.

SFS 2018:1801

Rätten att sprida tryckta skrifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1801

Varje fysisk och juridisk person har rätt att själv eller med hjälp av andra sprida tryckta skrifter.

SFS 2018:1801

Undantag

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Utan hinder av denna grundlag gäller vad som föreskrivs i lag, när någon

 1. visar en pornografisk bild på eller vid en allmän plats genom skyltning eller annat liknande förfarande på ett sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt eller utan föregående beställning sänder eller tillställer någon en sådan bild på annat sätt, eller

 2. bland barn och ungdom sprider en tryckt skrift som genom sitt innehåll kan verka förråande eller annars medföra annan allvarlig fara för de unga.

Hänvisad författning:

BrB 16:11 och 12.

SFS 2018:1801

I lag får det meddelas föreskrifter om spridning av kartor, ritningar eller bilder som återger Sverige helt eller delvis och innehåller upplysningar av betydelse för rikets försvar.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § nu 5 §.

Hänvisad författning:

Skyddslag (2010:305) 7 §, inf. efter BrB 19: samt Lag 2016:3199, 10 och 12 §§ inf. därefter.

SFS 2018:1801

Skyldighet att befordra tryckta skrifter

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Den som enligt vad som följer av lag eller annan författning har en skyldighet att befordra tryckta skrifter får inte på grund av innehållet vägra eller ställa särskilda villkor för att utföra denna skyldighet. Detta gäller dock inte om befordran skulle innebära en sådan överträdelse som avses i 5 eller 6 §.

Den som har en skyldighet enligt första stycket och som har tagit emot en tryckt skrift för befordran ska inte anses som skriftens spridare.

SFS 2018:1801

Straff

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Till penningböter döms den som sprider en tryckt skrift som saknar en sådan uppgift som avses i 4 kap. 2 §. Detsamma gäller om en sådan uppgift eller en uppgift som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 2 är oriktig och spridaren känner till detta.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §.

SFS 2018:1801

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som sprider en tryckt skrift i vetskap om att den

 1. har tagits i beslag eller förklarats konfiskerad,

 2. har getts ut i strid med ett utgivningsförbud som har meddelats enligt denna grundlag, eller

 3. uppenbart utgör en fortsättning av en skrift som omfattas av ett sådant förbud som avses i 2.

SFS 2018:1801

Tryckfrihetsbrott, meddelarbrott och anskaffarbrott

Kapitlet infört g. Förutv. 7 kap. samtidigt upphävt. SFS2018-1801

Gärningar som anses vara tryckfrihetsbrott

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Vad som anses vara tryckfrihetsbrott

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Med beaktande av tryckfrihetens syfte att säkerställa ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska de gärningar som anges i 2–20 §§ anses vara tryckfrihetsbrott, om de begås i en tryckt skrift och är straffbara enligt lag.

SFS 2018:1801

Olaga hot

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses olaga hot som innebär att någon hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid.

SFS 2018:1801

Förtal

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses förtal som innebär att någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.

Förtal av avliden medför ansvar, om gärningen är sårande för de efterlevande eller annars kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne.

Det ska inte dömas till ansvar om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och den som har lämnat uppgiften visar att uppgiften var sann eller att han eller hon hade skälig grund för den.

Rättsfall:

Fråga om det varit ”försvarligt att lämna uppgift i saken” (radioansvarighetsmål) H 1987:285 I – Fråga, när det i skadeståndsmål var ostridigt att uppgiftslämnandet varit försvarligt, om tidningens ansvarige utgivare kunde anses ha haft skälig grund för uppgifterna H 1987:285 II – Ansvar för förtal när av misstag på löpsedel skrivits ”knarkkung” i stället för ”krogkung” H 1991:155 – Åtal för otillåtet offentliggörande i tryckt skrift innebärande vårdslöshet med hemlig uppgift H 1988:118 – Grov förolämpning eller grovt förtal genom grovt kränkande fotomontage i s.k. herrtidning? Även fråga om skadeståndets storlek H 1994:637 – Påstående på tidnings löpsedel att viss person skulle spela in erotisk film jämte text av sexuell innebörd ansågs ägnat att utsätta personen för andras missaktning H 2003:567, anm. även vid 11:1 – Uppgifter i tidningsartikel om utredningen av mordet på Olof Palme att en namngiven polisman som medverkat i utredningen dömts för vissa brott och handlat klandervärt i annat avseende ansågs försvarliga och ej straffbara H 2006:16.

SFS 2018:1801

Förolämpning

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses förolämpning som innebär att någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet.

SFS 2018:1801

Uppvigling

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses uppvigling som innebär att någon uppmanar eller på annat sätt söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet eller åsidosättande av vad som åligger krigsman i tjänsten.

SFS 2018:1801

Hets mot folkgrupp

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses hets mot folkgrupp som innebär att någon hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

SFS 2018:1801

Olaga våldsskildring

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses olaga våldsskildring som innebär att någon i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig.

SFS 2018:1801

Hot mot tjänsteman

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses hot mot tjänsteman som innebär att någon med hot om våld förgriper sig på någon annan för att tvinga fram, hindra eller hämnas för en åtgärd i hans eller hennes myndighetsutövning, i annan verksamhet där det finns samma skydd som är förenat med myndighetsutövning eller vid biträde till åtgärd som omfattas av sådant skydd.

Detsamma gäller om någon på detta sätt förgriper sig mot den som tidigare har utövat eller biträtt vid sådan verksamhet, för vad denne då gjort eller underlåtit att göra.

För försök eller förberedelse till sådant hot mot tjänsteman döms det till ansvar, såvida inte brottet, om det hade fullbordats, skulle ha varit att anse som ringa.

SFS 2018:1801

Övergrepp i rättssak

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses övergrepp i rättssak som innebär att någon med hot om våld angriper någon annan

 1. för att denne har gjort en anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett en utsaga hos en domstol eller annan myndighet, eller

 2. för att hindra denne från en sådan åtgärd som anges i 1.

Detsamma gäller om någon med hot om gärning som medför lidande, skada eller olägenhet angriper någon annan för att denne har avlagt vittnesmål eller annars avgett en utsaga vid förhör hos en myndighet eller för att hindra honom eller henne från att avge en sådan utsaga.

SFS 2018:1801

Uppror

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses uppror som innebär att någon, med uppsåt att statsskicket med vapenmakt eller annars med våldsamma medel ska omstörtas eller att åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten på så sätt ska framtvingas eller hindras, begår en handling som innebär en fara för uppsåtets förverkligande.

För försök, förberedelse eller stämpling till sådant uppror döms det till ansvar.

SFS 2018:1801

Brott mot medborgerlig frihet

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses brott mot medborgerlig frihet som innebär att någon utövar olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom en politisk organisation eller en yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara.

För försök till sådant brott mot medborgerlig frihet döms det till ansvar.

SFS 2018:1801

Högförräderi

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses högförräderi som innebär att någon, med uppsåt att riket eller en del av det, med våldsamma eller annars lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, ska läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket på så sätt ska lösryckas, begår en handling som innebär en fara för uppsåtets förverkligande.

Som tryckfrihetsbrott anses också högförräderi som begåtts med uppsåt att åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten ska framtvingas eller hindras med utländskt bistånd, om handlingen innebär en fara för uppsåtets förverkligande.

För försök, förberedelse eller stämpling till sådant högförräderi döms det till ansvar.

SFS 2018:1801

Krigsanstiftan

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses krigsanstiftan som innebär att någon med utländskt bistånd framkallar fara för att riket ska invecklas i krig eller andra fientligheter.

SFS 2018:1801

Spioneri

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses spioneri som innebär att någon för att gå en främmande makt eller motsvarande tillhanda obehörigen befordrar, lämnar eller röjer en uppgift rörande försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt, underhandlingar, beslut, eller något förhållande i övrigt, vars uppenbarande för en främmande makt eller motsvarande kan medföra men för Sveriges säkerhet.

För försök, förberedelse eller stämpling till sådant spioneri döms det till ansvar.

SFS 2022:1517

Utlandsspioneri

Rubriken införd g. SFS2022-1517

Som tryckfrihetsbrott anses utlandsspioneri som innebär att någon, i annat fall än som avses i 14 §, för att gå en främmande makt eller motsvarande tillhanda, obehörigen befordrar, lämnar eller röjer en hemlig uppgift som förekommer inom ramen för ett samarbete med en annan stat eller en mellanfolklig organisation eller i en mellanfolklig organisation i vilken Sverige är medlem, och vars uppenbarande för en främmande makt eller motsvarande är ägnat att medföra allvarligt men för Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation.

En gärning ska inte utgöra brott, om den med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.

För försök, förberedelse eller stämpling till sådant utlandsspioneri döms det till ansvar.

SFS 2022:1517

Obehörig befattning med hemlig uppgift

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses obehörig befattning med hemlig uppgift som innebär att någon, utan syfte att gå en främmande makt eller motsvarande tillhanda, obehörigen befordrar, lämnar eller röjer en uppgift

 1. som avses i 14 §, om uppgiften rör något förhållande av hemlig natur, eller

 2. som avses i 14 a §.

En gärning enligt första stycket 2 ska inte utgöra brott, om den med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.

För försök eller förberedelse till sådan obehörig befattning med hemlig uppgift döms det till ansvar.

Det döms också till ansvar för stämpling till sådant brott, om detta är att anse som grovt. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas, om gärningen innefattade tillhandagående av en främmande makt eller motsvarande eller var av synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig eller rörde något förhållande av stor betydelse eller om den som har begått gärningen röjde vad som på grund av allmän eller enskild tjänst hade betrotts honom eller henne.

SFS 2022:1517

Vårdslöshet med hemlig uppgift

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses vårdslöshet med hemlig uppgift som innebär att någon av grov oaktsamhet obehörigen befordrar, lämnar eller röjer en uppgift

 1. som avses i 14 §, om uppgiften rör något förhållande av hemlig natur, eller

 2. som avses i 14 a §.

En gärning enligt första stycket 2 ska inte utgöra brott, om den med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.

SFS 2022:1517

Landsförräderi eller landssvek

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses landsförräderi eller landssvek som innebär att någon, när riket är i krig eller bestämmelser i lag om sådant brott annars är tillämpliga,

 1. missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar eller förleder dem till myteri, trolöshet eller modlöshet,

 2. förråder egendom som är av betydelse för totalförsvaret, eller

 3. begår någon annan liknande förrädisk gärning som är ägnad att medföra men för totalförsvaret eller innefattar bistånd åt fienden.

För försök, förberedelse eller stämpling till sådant landsförräderi eller landssvek döms det till ansvar.

SFS 2018:1801

Landsskadlig vårdslöshet

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses landsskadlig vårdslöshet som innebär att någon av oaktsamhet begår en gärning som avses i 17 §.

SFS 2018:1801

Ryktesspridning till fara för rikets säkerhet

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses ryktesspridning till fara för rikets säkerhet som innebär att någon, när riket är i krig eller bestämmelser i lag om sådant brott annars är tillämpliga,

 1. bland allmänheten sprider eller till främmande makt framför eller låter framkomma falska rykten eller andra osanna påståenden som är ägnade att framkalla fara för rikets säkerhet, eller

 2. bland krigsmän sprider falska rykten eller andra osanna påståenden som är ägnade att framkalla trolöshet eller modlöshet.

SFS 2018:1801

Offentliggörandebrott

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Som tryckfrihetsbrott anses att någon

 1. uppsåtligen offentliggör en allmän handling som inte är tillgänglig för var och en, om han eller hon har fått tillgång till handlingen i allmän tjänst, under utövande av tjänsteplikt eller i något därmed jämförbart förhållande,

 2. offentliggör en uppgift och därvid uppsåtligen åsidosätter en tystnadsplikt som anges i en särskild lag, eller

 3. när riket är i krig eller omedelbar krigsfara offentliggör en uppgift om förhållanden vars röjande enligt lag innefattar annat brott mot Sveriges säkerhet än de som anges i detta kapitel.

SFS 2018:1801

Undantag

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Ett tillkännagivande i en annons eller i ett annat sådant meddelande ska inte anses vara ett tryckfrihetsbrott om det inte omedelbart av meddelandets innehåll framgår att ansvar för ett sådant brott kan bli aktuellt. Är meddelandet straffbart tillsammans med en omständighet som inte omedelbart framgår av meddelandets innehåll, gäller vad som föreskrivs i lag.

Detsamma gäller ett meddelande genom chiffer eller på något annat sätt, som är hemligt för allmänheten.

SFS 2018:1801

Meddelar- och anskaffarbrott

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Brott av meddelare

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om någon enligt 1 kap. 7 § första stycket meddelar en uppgift i syfte att den ska göras offentlig i en tryckt skrift och därigenom gör sig skyldig till något av följande brott, gäller vad som föreskrivs i lag om ansvar för det brottet:

 1. uppror, högförräderi, spioneri, grovt spioneri, utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, landsförräderi, landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott,

 2. oriktigt utlämnande av en allmän handling som inte är tillgänglig för var och en eller tillhandahållande av en sådan handling i strid med en myndighets förbehåll vid dess utlämnande, när gärningen är uppsåtlig, eller

 3. uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i en särskild lag.

Första stycket gäller också om brottet begås av någon som, utan att vara ansvarig enligt 8 kap., medverkar som författare eller annan upphovsman eller som utgivare till en framställning som är avsedd att införas i en tryckt skrift.

I fråga om föreskrifter som avses i första stycket 3 tillämpas 2 kap. 22 § första stycket regeringsformen.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. 2 se BrB 20:3 1 st. – Ang. 1 st. 3 se Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Bih. och BrB 20:3 1 st. – Mål enl. denna § är enl. 12:1, med visst där angivet undantag, att hänföra till tryckfrihetsmål.

SFS 2022:1517

Brott av anskaffare

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om någon enligt 1 kap. 7 § andra stycket anskaffar en uppgift i syfte att göra den offentlig i en tryckt skrift eller för att lämna ett meddelande och därigenom gör sig skyldig till ett brott som anges i 22 § första stycket 1, gäller vad som föreskrivs i lag om ansvar för det brottet.

SFS 2018:1801

Ytterligare bestämmelser om tryckfrihetsbrott

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Påföljd

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Vad som föreskrivs i lag om påföljd för brott som anges i 2–20 §§ gäller även när dessa anses vara tryckfrihetsbrott.

Vid bestämmande av påföljd ska det särskilt beaktas om en publicerad uppgift har rättats och rättelsen därefter offentliggjorts på ett lämpligt sätt.

SFS 2018:1801

Publicering av domen

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om den tilltalade döms för förtal eller förolämpning i en periodisk skrift enligt 3 eller 4 §, får domstolen efter yrkande av motparten besluta att domen ska föras in i skriften.

Rättsfall:

Åläggande att införa en länk till dom betr. förtal på webbplats som inte omfattades av TF kunde ej meddelas genom analog tillämpning av 2 st. H 2014:94.

SFS 2018:1801

Konfiskering

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En tryckt skrift som innefattar tryckfrihetsbrott får konfiskeras.

Konfiskering innebär att alla exemplar av skriften som är avsedda att spridas ska förstöras. Konfiskering innebär även att åtgärder ska vidtas så att formar, stenar, stereotyper, plåtar och annan liknande utrustning som kan användas uteslutande för tryckning av skriften inte kan missbrukas.

Vid bedömning av frågan om konfiskering ska det särskilt beaktas om en publicerad uppgift har rättats och rättelsen därefter offentliggjorts på ett lämpligt sätt.

SFS 2018:1801

Borttagande ur en databas som innehåller bilagor

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om ett sådant tillhandahållande ur en databas som avses i 1 kap. 5 eller 6 § innefattar tryckfrihetsbrott, får domstolen besluta att den som ansvarar enligt 8 kap. för det brottsliga yttrandet ska ta bort det ur databasen inom viss tid som domstolen bestämmer.

Om preskription har inträtt ska ett beslut enligt första stycket riktas mot den som annars skulle ha ansvarat för brottet.

SFS 2018:1801

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som inte följer ett beslut enligt 27 §.

SFS 2018:1801

Utgivningsförbud

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om riket befinner sig i krig, får rätten i samband med konfiskering av en periodisk skrift meddela förbud mot att ge ut skriften under en viss tid. Ett sådant förbud får meddelas endast vid brott som avses i 10 §, 12–14 §§, 15 §, om brottet är att anse som grovt, och 17 §. Förbudet får gälla i högst sex månader från det att domen i tryckfrihetsmålet har fått laga kraft.

I fråga om konfiskering av en periodisk skrift som sprids i strid med ett utgivningsförbud eller uppenbart utgör en fortsättning av en skrift som avses med ett sådant förbud, gäller vad som föreskrivs i lag om förverkande av föremål på grund av brott.

SFS 2018:1801

Ansvar för tryckfrihetsbrott

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1801

Periodiska skrifter

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Utgivare och ställföreträdare

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Ansvarig för tryckfrihetsbrott i en periodisk skrift är den som var anmäld som utgivare när skriften gavs ut. Om en ställföreträdare har anmälts och inträtt som utgivare, är i stället han eller hon ansvarig.

SFS 2018:1801

Utgivaren är ansvarig för tryckfrihetsbrott, trots att en ställföreträdare har inträtt som utgivare, om ställföreträdaren

 1. inte längre var behörig när skriften gavs ut eller uppdraget annars upphört, eller

 2. var utsedd för skens skull eller uppenbarligen inte hade de befogenheter som anges i 5 kap. 4 §.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 § upphävd g. Lag 2018:1801.

SFS 2018:1801

Ägare

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Skriftens ägare är ansvarig för tryckfrihetsbrott om det inte fanns utgivningsbevis när skriften gavs ut.

Om utgivningsbevis fanns, är ägaren ansvarig för tryckfrihetsbrott om

 1. det inte fanns någon behörig utgivare när skriften gavs ut, eller

 2. utgivaren var utsedd för skens skull eller uppenbarligen inte hade de befogenheter som anges i 5 kap. 4 §.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § nu 4 §.

SFS 2018:1801

Tryckare

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Kan det inte visas vem som var ägare till skriften när den gavs ut, är den som har tryckt skriften ansvarig för tryckfrihetsbrott i stället för ägaren.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §. Förutv. 4 § nu 5 §.

SFS 2018:1801

Spridare

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om en skrift sprids utan uppgifter om vem som har tryckt skriften och det inte kan klarläggas vem denne är, blir spridaren ansvarig för tryckfrihetsbrott i stället för den som har tryckt skriften. Detsamma gäller om uppgifterna om vem som har tryckt skriften är felaktiga och spridaren känner till detta och det inte kan klarläggas vem som har tryckt skriften.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §. Förutv. 5 § nu 6 §.

SFS 2018:1801

Tryckta skrifter som inte är periodiska

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Författare

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Författaren är ansvarig för tryckfrihetsbrott i en tryckt skrift som inte är periodisk, om han eller hon enligt 3 kap. 2 § har uppgetts vara författare till skriften.

Författaren är dock inte ansvarig om skriften har getts ut utan hans eller hennes samtycke. Författaren är inte heller ansvarig om hans eller hennes namn, pseudonym eller signatur har satts ut på skriften mot hans eller hennes vilja.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 §. Förutv. 6 § nu 7 §.

SFS 2018:1801

Utgivare

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om en särskild utgivare har uppgetts enligt 3 kap. 2 § för en tryckt skrift som innehåller eller är avsedd att innehålla bidrag av flera författare, är utgivaren ansvarig för tryckfrihetsbrott. Utgivaren är inte ansvarig om författarna till de enskilda bidragen är ansvariga enligt 6 §.

För andra tryckta skrifter än de som avses i första stycket är utgivaren ansvarig endast om författaren var avliden när skriften gavs ut.

Utgivaren är inte ansvarig om hans eller hennes namn, pseudonym eller signatur har satts ut på skriften mot hans eller hennes vilja.

Med utgivare avses i denna paragraf den som har tillhandahållit en skrift för tryckning och utgivning utan att vara författare till skriften.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 6 . Förutv. 7 § nu 8 §.

SFS 2018:1801

Förläggare

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om varken en författare eller en utgivare är ansvarig enligt 6 eller 7 §, är i stället förläggaren ansvarig. Detsamma gäller om författaren eller utgivaren var avliden när skriften gavs ut.

Med förläggare avses den som har haft hand om tryckning och utgivning av någon annans skrift.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 §. Förutv. 8 § nu 9 §.

SFS 2018:1801

Tryckare

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om det inte finns någon förläggare enligt 8 §, är i stället den som har tryckt skriften ansvarig för tryckfrihetsbrott. Detsamma gäller om det inte kan visas vem förläggaren är.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 8 §. Förutv. 9 § nu 10 §.

SFS 2018:1801

Spridare

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Det som anges i 5 § om spridarens ansvar för tryckfrihetsbrott tillämpas även på tryckta skrifter som inte är periodiska.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 9 §. Förutv. 10 § nu 11 §.

SFS 2018:1801

Gemensamma bestämmelser

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1801

Övergång av ansvar i vissa fall

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om den som enligt 2, 3, 6, 7 eller 8 § skulle ha varit ansvarig för tryckfrihetsbrott som ägare, författare, utgivare eller förläggare inte har känd hemvist i Sverige och det inte kan klarläggas var han eller hon befinner sig, går ansvaret över på den som skulle ha varit ansvarig efter honom eller henne.

Det som anges i första stycket ska inte innebära att ansvaret för tryckfrihetsbrott på den grunden går över på utgivare i annat fall än som avses i 7 § första stycket eller på spridare.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 10 §. Förutv. 11 § nu 13 §.

SFS 2018:1801

Om det finns en omständighet som enligt lag utesluter straffbarhet för den som skulle ha varit ansvarig för tryckfrihetsbrott enligt 1, 2, 3, 6, 7 eller 8 § som utgivare, ägare, författare eller förläggare, går ansvaret över på den som skulle ha varit ansvarig efter honom eller henne. Detta gäller endast om den som blir ansvarig har haft eller borde ha haft kännedom om den aktuella omständigheten.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 12 § nu 14 §.

SFS 2018:1801

Invändning mot ansvar

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om den som är tilltalad för tryckfrihetsbrott vill åberopa en omständighet som enligt detta kapitel medför att han eller hon inte ska vara ansvarig, ska denna omständighet åberopas före huvudförhandlingen. Annars får domstolen inte ta hänsyn till omständigheten.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 11 §.

SFS 2018:1801

Ansvarets innebörd

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Den som är ansvarig för tryckfrihetsbrott enligt detta kapitel ska anses ha haft kännedom om innehållet i skriften och medgett utgivning av den.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 12 §.

Rättsfall:

H 1991:155 anm. vid 7:3.

SFS 2018:1801

Tillsyn och åtal

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1801

Justitiekanslern och Riksdagens ombudsmän

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Justitiekanslern ska vaka över att de gränser för tryckfriheten som anges i denna grundlag inte överskrids.

SFS 2018:1801

Justitiekanslern är ensam åklagare i mål om tryckfrihetsbrott. Ingen annan än Justitiekanslern får inleda förundersökning om ett sådant brott.

Endast Justitiekanslern och rätten får besluta om tvångsmedel med anledning av misstanke om tryckfrihetsbrott, om inte något annat anges i denna grundlag.

SFS 2018:1801

Justitiekanslern är ensam åklagare även i mål som avser meddelar- och anskaffarbrott enligt 7 kap. 22 och 23 §§. Detta gäller under förutsättning att det är fråga om ett tryckfrihetsmål enligt 12 kap. 1 §.

Justitiekanslern är ensam åklagare även i mål som i övrigt avser brott mot bestämmelser i denna grundlag.

I lag får det meddelas föreskrifter om befogenhet för Riksdagens ombudsmän att vara åklagare i mål som avses i denna paragraf.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § nu 5 §.

Rättsfall:

Bevisbörda och beviskrav i mål om allmänt åtal för tryckfrihetsbrott i fråga om när och hur skriften spridits H 2019:72.

SFS 2018:1801

Regler om åtal

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Regeringens anmälan och medgivande till åtal

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Regeringen får till Justitiekanslern anmäla en skrift till åtal för tryckfrihetsbrott.

I lag får det meddelas föreskrifter om att allmänt åtal för ett tryckfrihetsbrott kräver regeringens medgivande.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § nu 7 §.

Hänvisad författning:

Ang. 2 st. se Lag (1991:1559) med föreskrifter etc. 6:1, inf. efter YGL.

SFS 2018:1801

Preskription vid allmänt åtal

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Allmänt åtal för tryckfrihetsbrott ska väckas inom sex månader från det att skriften gavs ut, om åtalet avser en periodisk skrift för vilken utgivningsbevis gällde vid utgivningen. För andra skrifter ska allmänt åtal väckas inom ett år från utgivningen. Annars får allmänt åtal inte väckas (preskription).

Om allmänt åtal har väckts inom den tid som anges i första stycket, får nytt åtal väckas även efter den tiden mot någon annan som är ansvarig för brottet.

Vad som föreskrivs i lag om den tid inom vilken brott ska beivras för att påföljd för brott inte ska anses falla bort, gäller även för tryckfrihetsbrott.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §. Förutv. 5 § nu 8 §.

SFS 2018:1801

Vid tillämpning av 5 § ska utgivning enligt 1 kap. 5 eller 6 § anses ha skett när programmet sändes eller började tillhandahållas på det sätt som avses i 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen eller den tekniska upptagningen lämnades ut för spridning.

SFS 2018:1801

Angivelse och enskilt åtal

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Vad som föreskrivs i lag om målsägandens rätt att ange brott till åtal eller att själv väcka åtal gäller även för tryckfrihetsbrott.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §.

SFS 2018:1801

Konfiskering och borttagande utan åtal

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Finns det ingen ansvarig för ett tryckfrihetsbrott enligt 8 kap., får Justitiekanslern eller målsäganden i stället för att väcka åtal ansöka om att skriften ska konfiskeras. Detsamma gäller om den som är ansvarig för brott inte kan delges stämning i Sverige.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 §.

Allmän anmärkning:

Jfr 12:1.

SFS 2018:1801

Om ett sådant tillhandahållande ur en databas som avses i 1 kap. 5 eller 6 § innefattar tryckfrihetsbrott, och det inte finns någon som enligt 8 kap. är ansvarig för brottet, får Justitiekanslern eller målsäganden i stället för att väcka åtal ansöka om att domstolen ska besluta att det brottsliga yttrandet ska tas bort ur databasen inom viss tid som domstolen bestämmer. Detsamma gäller om den som är ansvarig för brott inte kan delges stämning i Sverige.

En ansökan om att domstolen ska besluta att ett yttrande som utgör tryckfrihetsbrott ska tas bort får också göras av Justitiekanslern eller målsäganden om den som genom ett beslut enligt 7 kap. 27 § har förelagts att ta bort yttrandet inte kan följa föreläggandet.

En ansökan som avses i första och andra styckena kan göras trots att brottet är preskriberat.

SFS 2018:1801

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som inte följer ett beslut enligt 9 §.

SFS 2018:1801

Särskilda tvångsmedel

Kapitlet infört g. Förutv. 10 kap. samtidigt upphävt. SFS2018-1801

Konfiskeringsbeslag

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Beslag inför konfiskering och åtal

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om det finns anledning att konfiskera en tryckt skrift på grund av tryckfrihetsbrott, får skriften tas i beslag i avvaktan på beslut om konfiskering.

SFS 2018:1801

Innan åtal för tryckfrihetsbrott har väckts eller ansökan gjorts hos rätten om att skriften ska konfiskeras, får beslut om beslag meddelas av Justitiekanslern. En förutsättning är att brottet hör under allmänt åtal.

I lag får det meddelas föreskrifter om att även allmän åklagare får besluta om beslag.

SFS 2018:1801

Om ett beslag har verkställts utan rättens beslut, får den som drabbas begära att rätten prövar beslaget.

Om allmän åklagare har beslutat om beslag, ska beslutet skyndsamt anmälas till Justitiekanslern, som genast ska pröva om beslaget ska bestå.

SFS 2018:1801

Tidsfrister

Rubriken införd g. SFS2018-1801

När Justitiekanslern har beslutat om beslag eller fastställt ett beslag enligt 3 § andra stycket, ska åtal väckas eller ansökan om konfiskering göras inom två veckor efter Justitiekanslerns beslut. Annars upphör beslaget.

SFS 2018:1801

Beslag efter åtal eller ansökan om konfiskering

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om det har väckts åtal för tryckfrihetsbrott eller gjorts en ansökan om konfiskering av en skrift, får rätten besluta om beslag och häva beslag som tidigare har meddelats.

SFS 2018:1801

Prövning av beslag när ett mål avgörs

Rubriken införd g. SFS2018-1801

När ett mål avgörs, prövar rätten om tidigare beslag ska bestå.

Om målet avvisas på den grunden att rätten inte är behörig och det kan antas att talan om konfiskering kommer att föras i ett annat mål, får rätten bestämma att ett beslag ska bestå under en viss tid. Väcks inte talan inom denna tid upphör beslaget.

Andra stycket tillämpas också när rätten av något annat skäl skiljer målet från sig utan att pröva om en skrift är brottslig.

SFS 2018:1801

Uppgifter i beslut om beslag

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Beslut om beslag ska innehålla uppgifter om det eller de avsnitt i den tryckta skriften som har gett anledning till beslaget och ska avse endast band, delar, nummer eller häften där ett sådant avsnitt förekommer.

SFS 2018:1801

Verkställighet av beslag

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Polisen ska genast verkställa ett beslut om beslag.

SFS 2018:1801

Verkställighet av beslag ska omfatta endast de exemplar av den tryckta skriften som är avsedda för spridning.

SFS 2018:1801

Bevis om beslag ska utan avgift lämnas till den som beslaget har gjorts hos och till den som tryckt skriften. Beviset ska innehålla uppgifter om det eller de avsnitt i skriften som har gett anledning till beslaget. Ett sådant bevis ska lämnas så snart det är möjligt.

SFS 2018:1801

Om ett beslag har upphävts eller upphört, ska verkställigheten genast avbrytas och det beslagtagna lämnas tillbaka.

SFS 2018:1801

Utredningsbeslag

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Sådana exemplar av en tryckt skrift som skäligen kan antas ha betydelse för utredningen i ett tryckfrihetsmål enligt 12 kap. får tas i beslag.

För ett sådant beslag gäller 2, 3, 5, 7, 8 och 11 §§. I övrigt gäller i tillämpliga delar det som i allmänhet är föreskrivet om beslag. Åtal ska dock alltid väckas inom en månad från det att beslut om beslag meddelades, om inte rätten på begäran från Justitiekanslern medger att tiden förlängs.

SFS 2018:1801

Tvångsmedel vid krig och krigsfara

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Tillfälligt utgivningsförbud

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om riket är i krig får i avvaktan på rättens beslut enligt 7 kap. 29 § tillfälligt utgivningsförbud meddelas för en periodisk skrift. För ett sådant beslut gäller det som sägs om beslag i 2, 4 och 5 §§.

I fråga om beslag av en periodisk skrift som sprids i strid med ett utgivningsförbud eller som uppenbart utgör en fortsättning på en periodisk skrift som omfattas av ett sådant förbud, gäller det som i allmänhet är föreskrivet om beslag av föremål som kan förklaras förverkade.

SFS 2018:1801

Förvar i avvaktan på beslag

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om riket är i krig eller krigsfara och det vid en avdelning av försvarsmakten anträffas en tryckt skrift som uppenbart innebär sådan uppvigling som är straffbar enligt 7 kap. 5 § genom att krigsman därigenom kan förledas att åsidosätta vad som åligger honom eller henne i tjänsten, får skriften tas i förvar i avvaktan på beslut om beslag. Beslut om förvar fattas av en befattningshavare som enligt lag ska avgöra frågor om disciplinansvar för personal vid avdelningen.

Är det fara i dröjsmål får en åtgärd enligt första stycket vidtas av någon annan befattningshavare enligt föreskrifter som meddelas i lag. Om ett sådant beslut har fattats, ska anmälan skyndsamt göras hos den befattningshavare som avses i första stycket. Denne ska genast pröva om skriften ska bli kvar i förvar.

Hänvisad författning:

Ang. 2 st. se Lag (1991:1559) med föreskrifter etc. 6:2, inf. efter YGL.

SFS 2018:1801

Ett beslut om förvar enligt 14 § ska så snart det kan ske anmälas till Justitiekanslern, som genast ska pröva om skriften ska tas i beslag.

SFS 2018:1801

Skadestånd

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1801

Allmänna förutsättningar

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Skadestånd för missbruk av tryckfriheten får grundas endast på att den skrift som kravet avser innefattar tryckfrihetsbrott.

I fråga om skadestånd på grund av brott som avses i 7 kap. 21–23 §§ gäller vad som är föreskrivet i lag.

Bestämmelserna om skadestånd i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även frågor enligt 7 kap. 25 § om publicering av domar.

Bestämmelsen i 8 kap. 14 § gäller också i fråga om skadestånd för tryckfrihetsbrott.

Rättsfall:

H 1978:3 anm. vid RB 20:8 – Fråga, huruvida anspråk på skadestånd pga. påstått förtal genom tryckfrihetsbrott kunnat överlåtas, har ansetts avse själva saken och ej utgöra en fråga om rättegångshinder H 1997:81 – Fråga om skadestånd vid förtal H 2003:567, anm. även vid 7:4.

SFS 2018:1801

Vem som är ansvarig

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Endast den som är ansvarig för tryckfrihetsbrott enligt 8 kap. kan vara ansvarig för skadestånd.

Krav på skadestånd som kan riktas mot utgivaren till en periodisk skrift eller dennes ställföreträdare kan även riktas mot skriftens ägare. För andra tryckta skrifter kan krav på skadestånd mot en författare eller utgivare även riktas mot skriftens förläggare.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 § upphävd g. Lag 2018:1801.

SFS 2018:1801

Om ansvaret för brott har gått över på någon annan enligt 8 kap. 11 eller 12 §, får krav på skadestånd även riktas mot den som skulle ha varit ansvarig, om och i den omfattning anspråket kan göras gällande enligt lag.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § nu 4 §.

SFS 2018:1801

Om någon är ansvarig för skadestånd på grund av tryckfrihetsbrott i egenskap av ställföreträdare för en juridisk person, får krav på skadestånd även riktas mot den juridiska personen.

Om en förmyndare, god man eller förvaltare i den egenskapen är ansvarig för skadestånd på grund av tryckfrihetsbrott, får krav på skadestånd även riktas mot den för vilken förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren har utsetts.

Krav på skadestånd enligt denna paragraf får framställas om och i den omfattning anspråket kan göras gällande enligt lag.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §. Förutv. 4 § nu 5 §.

SFS 2018:1801

Om två eller flera är ansvariga för skadestånd enligt detta kapitel, ansvarar de solidariskt för skadeståndet. I fråga om ansvaret dem emellan gäller vad som föreskrivs i lag.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §. Förutv. 5 § nu 6 §.

SFS 2018:1801

Skadestånd när straff för brottet inte kan dömas ut

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Krav på skadestånd med anledning av ett tryckfrihetsbrott kan framställas trots att straff för brottet inte kan dömas ut på grund av preskription eller av något annat skäl.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 §.

SFS 2018:1801

Rättegången i tryckfrihetsmål

Rubriken har denna lydelse g. SFS2018-1801

Tryckfrihetsmål

Beträffande rubriken, se SFS2018-1801

Tryckfrihetsmål enligt denna grundlag är mål om

 1. ansvar eller skadestånd på grund av tryckfrihetsbrott enligt 7 kap. 2–20 §§,

 2. ansvar eller skadestånd på grund av meddelarbrott enligt 7 kap. 22 §, eller

 3. konfiskering eller borttagande efter ansökan enligt 9 kap. 8 eller 9 §.

Även mål om ansvar eller skadestånd på grund av anskaffarbrott enligt 7 kap. 23 § är tryckfrihetsmål, om den som anskaffat uppgiften har offentliggjort denna i en tryckt skrift eller meddelat den till någon annan för att offentliggöras på det sättet. Om uppgiften inte har offentliggjorts eller meddelats till någon annan för offentliggörande, är målet ett tryckfrihetsmål endast om det är uppenbart att anskaffandet har skett för offentliggörande i en tryckt skrift.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 1 § upphävd g. Lag 2018:1801.

SFS 2018:1801

Tryckfrihetsmål prövas av den tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte. Om det finns skäl att även låta en annan tingsrätt i länet pröva tryckfrihetsmål, får regeringen meddela föreskrifter om det.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 § nu 3 §.

Hänvisad författning:

Se Lag (1991:1559) med föreskrifter etc. 7:, inf. efter YGL.

SFS 2018:1801

Prövningen

Rubriken införd g. SFS2018-1801

I tryckfrihetsmål som gäller ansvar för brott ska en jury som består av nio medlemmar pröva om brott föreligger.

Är parterna överens om det, avgörs målet av rätten utan medverkan av jury.

Det är enbart rätten som prövar om den tilltalade är ansvarig för en skrift enligt 8 kap.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 2 §. Förutv. 3 § nu 7 §.

SFS 2018:1801

Juryn har funnit att brott föreligger om minst sex ledamöter är överens om det. Då ska även rätten pröva frågan.

Om rätten har en annan uppfattning än juryn, får rätten frikänna den tilltalade eller tillämpa en lindrigare straffbestämmelse.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § nu 8 §.

SFS 2018:1801

Anser juryn att brott inte föreligger ska den tilltalade frikännas.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 5 § nu 10 §.

SFS 2018:1801

Om tingsrättens dom överklagas, får högre rätt inte frångå juryns bedömning i större utsträckning än tingsrätten.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 6 § nu 11 §.

SFS 2018:1801

Val av juryledamöter

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Jurygrupper

Rubriken införd g. SFS2018-1801

För varje län ska det utses juryledamöter som fördelas i två grupper. Den första gruppen ska innehålla sexton juryledamöter och den andra åtta. För Stockholms län ska dock den första gruppen omfatta tjugofyra juryledamöter och den andra gruppen tolv.

Juryledamöterna i den andra gruppen ska vara eller ha varit nämndemän vid allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §. Förutv. 7 § nu 12 §.

SFS 2018:1801

Val

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Juryledamöter utses genom val för en tid av fyra kalenderår.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §. Förutv. 8 § nu 13 §.

SFS 2018:1801

Juryledamöter väljs av fullmäktige i kommunen på regional nivå i länet. I Gotlands län är det kommunfullmäktige i Gotlands kommun som väljer.

Ska valet utföras av mer än en valmyndighet, fördelar länsstyrelsen antalet juryledamöter inom vardera gruppen mellan valmyndigheterna med ledning av folkmängden.

När en juryledamot ska väljas, ska tingsrätten anmäla detta till den valmyndighet som enligt första stycket ska genomföra valet.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 9 § nu 14 §.

SFS 2022:1523

Behörighetskrav och andra krav på juryledamöter

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En juryledamot ska vara svensk medborgare och folkbokförd i länet. Den som är underårig eller har förvaltare enligt särskilda bestämmelser i lag får inte vara juryledamot.

En juryledamot bör vara omdömesgill, självständig och rättrådig. Bland juryledamöterna bör skilda samhällsgrupper och meningsriktningar samt olika delar av länet vara företrädda.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 §. Förutv. 10 § upphävd g. Lag 2018:1801.

SFS 2018:1801

Juryledamöters avgång och ersättare

Rubriken införd g. SFS2018-1801

En juryledamot som har fyllt sextio år får avsäga sig uppdraget. Om en juryledamot vill avgå av något annat skäl, prövar tingsrätten om det finns giltigt hinder för honom eller henne att utöva uppdraget. Är en juryledamot inte längre valbar, upphör uppdraget.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 6 §. Förutv. 11 § nu 17 §.

SFS 2018:1801

Om en juryledamot avgår eller han eller hon upphör att vara valbar, ska valmyndigheten enligt 9 § utse en ersättare för återstoden av valperioden. Valet ska göras inom den jurygrupp som juryledamoten tillhörde.

Valet får göras av styrelsen i kommunen på regional nivå i stället för av fullmäktige. Ett sådant val gäller dock endast fram till fullmäktiges nästa möte.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 §. Förutv. 12 § nu 18 §.

SFS 2022:1523

Överklagande av val av juryledamot

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Ett val av en juryledamot kan överklagas till tingsrätten. Även om valet inte överklagas ska tingsrätten självmant pröva juryledamöternas behörighet.

Vid överklagande av tingsrättens beslut i en fråga som avses i första stycket tillämpas vad som föreskrivs i lag om överklagande av en tingsrätts beslut under rättegång. Hovrättens beslut får inte överklagas.

Ett beslut om val av juryledamot gäller även om det överklagas, om rätten inte beslutar något annat.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 8 §. Förutv. 13 § nu 19 §.

SFS 2018:1801

Hur jury bildas i mål

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Förfarandet när jury bildas

Rubriken införd g. SFS2018-1801

De som är utsedda till juryledamöter ska föras upp på en lista över juryledamöter. I listan ska varje grupp tas upp särskilt.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 9 §. Förutv. 14 § nu 20 §.

SFS 2018:1801

Vad som föreskrivs i lag om jäv för domare gäller även juryledamöter.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 15 § nu 22 §.

SFS 2018:1801

I ett mål där en jury ska delta redogör rätten för listan över juryledamöter och behandlar frågan om det finns jäv mot någon som är upptagen på listan.

Därefter ska juryn bildas av de juryledamöter som inte är jäviga. Det sker genom att vardera parten får utesluta tre juryledamöter inom den första gruppen och en inom den andra. Bland de kvarvarande tar rätten sedan genom lottning ut så många till suppleanter att sex juryledamöter kvarstår i den första gruppen och tre i den andra.

För en jury i Stockholms län får vardera parten utesluta fem juryledamöter inom den första gruppen och två inom den andra.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 16 § nu 23 §.

Hänvisad författning:

Ang. domarjäv se RB 4:13.

SFS 2018:1801

Om endast en av flera medparter vill utesluta juryledamöter, gäller den uteslutningen även för de övriga. Är medparterna inte överens om vilka juryledamöter som ska uteslutas, genomför rätten uteslutningen genom lottning.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 11 §.

SFS 2018:1801

Förfarandet vid jäv eller laga förfall för juryledamot

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Den som inte har laga förfall är skyldig att tjänstgöra som juryledamot.

Om det på grund av jäv eller laga förfall för juryledamöter inte finns tillräckligt antal ledamöter i någon jurygrupp, utser rätten tre juryledamöter för varje ledamot som saknas. Av dessa ledamöter får vardera parten utesluta en. De som utses ska uppfylla de krav som ställs på juryledamöter i den aktuella gruppen.

En juryledamot som tidigare har uteslutits från samma mål får inte utses.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 12 §.

Hänvisad författning:

Ang. laga förfall se RB 32:8.

SFS 2018:1801

Ytterligare bestämmelser om rättegången

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Gemensam jury

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om flera mål ska prövas av jury, får rätten besluta att samma jury ska tjänstgöra i målen. Parterna ska tillfrågas innan rätten fattar ett sådant beslut.

Ska det utses en gemensam jury för flera mål, tillämpas det som anges i 17 § om uteslutning av juryledamot i mål där det finns flera parter på någon sida.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 13 §.

SFS 2018:1801

Talan om skadestånd eller konfiskering

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om det i ett mål om ansvar för brott även förs talan om skadestånd mot någon annan än den tilltalade, är det den tilltalade som vidtar de åtgärder som avses i 3 § andra stycket, 16 § andra stycket och 18 § andra stycket.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 14 §.

SFS 2018:1801

Vid talan om skadestånd som inte har samband med ett åtal gäller 3–6 och 15–19 §§. Om det i ett tryckfrihetsmål om ansvar för brott tidigare har prövats om brott föreligger, ska dock samma fråga inte prövas på nytt. Detsamma gäller talan om konfiskering av en tryckt skrift utan samband med åtal.

I ett mål om konfiskering enligt 9 kap. 8 § ska den uteslutning av juryledamöter som annars ska göras av parterna i stället utföras av rätten genom lottning.

Första och andra styckena gäller även i ett mål om borttagande av information ur en databas enligt 9 kap. 9 §.

SFS 2018:1801

Närmare föreskrifter om rättegången

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Närmare föreskrifter om rättegången i tryckfrihetsmål får meddelas i lag.

Om det i samma län finns flera tingsrätter som är behöriga att pröva tryckfrihetsmål, bestämmer regeringen vilken tingsrätt som ska utföra de uppgifter som avses i 9 § tredje stycket och 11, 13 och 14 §§.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 15 §.

Hänvisad författning:

Lag (1991:1559) med föreskrifter etc. 7: ff, inf. efter YGL – Ang. 2 st. se F 1991:1712 inf. under 1 §.

SFS 2018:1801

Krig eller krigsfara

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om riket är i krig eller krigsfara eller det råder sådana extraordinära förhållanden som är föranledda av krig eller krigsfara som riket har befunnit sig i, får det i lag meddelas föreskrifter om

 1. anstånd med val av juryledamöter, och

 2. undantag från juryledamöters rätt att avsäga sig uppdraget.

I lag får det föreskrivas att regeringen får meddela sådana föreskrifter.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 16 §.

SFS 2018:1801

Skrifter tryckta utomlands

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1801

Allmänna bestämmelser

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Grundlagens tillämplighet

Rubriken införd g. SFS2018-1801

I fråga om skrifter som tryckts utomlands och som ges ut i Sverige gäller, om inte annat föreskrivs, i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i

SFS 2018:1801

En skrift som har tryckts utomlands anses utgiven i Sverige när den har blivit utlämnad här till försäljning eller för spridning på annat sätt.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 1 §. Förutv. 2 § nu 3 §.

SFS 2018:1801

Om en periodisk skrift som huvudsakligen är avsedd att spridas i Sverige har tryckts utomlands, gäller i tillämpliga delar 5 kap. om rätten att ge ut periodiska skrifter.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 2 §. Förutv. 3 § nu 4 §.

SFS 2018:1801

Utgivningsbevis krävs inte för att ge ut en periodisk skrift som har tryckts utomlands och som inte huvudsakligen är avsedd att spridas i Sverige. Om utgivningsbevis finns, gäller i tillämpliga delar 5 kap. om rätten att ge ut periodiska skrifter.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § nu 5 §.

SFS 2018:1801

Ansvar för den som har lämnat ut skriften för spridning

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om en skrift har tryckts utomlands, ska vad som anges i denna grundlag om tryckares ansvar gälla för den som har låtit lämna ut skriften för spridning i Sverige.

Om det inte kan visas vem som har låtit lämna ut skriften för spridning, är i stället den ansvarig som enligt 6 kap. är att anse som spridare. Detsamma gäller om den som har låtit lämna ut skriften för spridning här inte hade hemvist i Sverige när skriften gavs ut.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §. Förutv. 5 § nu 6 §.

SFS 2018:1801

Skyldighet att bevara exemplar samt pliktleverans

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Bestämmelserna i 4 kap. 4 § gäller också skrifter som har tryckts utomlands.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 §. Förutv. 6 § nu 7 §.

SFS 2018:1801

Meddelar- och anskaffarfrihet

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Det som sägs om meddelar- och anskaffarfrihet i 1 kap. 7 § gäller även i fråga om en skrift som har tryckts utomlands och som ges ut här men som inte huvudsakligen är avsedd att spridas i Sverige och för vilken det inte heller finns utgivningsbevis.

Första stycket gäller dock inte om

 1. meddelandet eller anskaffandet innefattar brott mot Sveriges säkerhet,

 2. meddelandet innefattar ett sådant utlämnande eller tillhandahållande som avses i 7 kap. 22 § första stycket 2, eller

 3. meddelandet utgör ett uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 6 § dessförinnan 5 §.

SFS 2018:1801

Det som sägs om meddelar- och anskaffarfrihet i 7 § tillämpas för en skrift som inte har getts ut i Sverige, om uppgiften meddelats eller anskaffats här.

I fråga om periodiska skrifter jämställs med meddelaren en författare eller någon annan upphovsman som har medverkat till en framställning i skriften.

SFS 2018:1801

Meddelaren har i fall som avses i 7 och 8 §§ rätt till anonymitet enligt 3 kap.

Bestämmelsen om undantag från tystnadsplikt i 3 kap. 4 § 3 ska dock omfatta även andra brott mot Sveriges säkerhet än de som anges där.

SFS 2018:1801

Om ett meddelande eller anskaffande enligt 7 eller 8 § är straffbart, gäller vad som anges i denna grundlag om meddelar- och anskaffarbrott.

Mål om ansvar eller skadestånd på grund av ett sådant brott handläggs enligt bestämmelserna om tryckfrihetsmål, om inte annat följer av 12 kap. 1 § andra stycket.

SFS 2018:1801

Allmänna bestämmelser

Resning i tryckfrihetsmål

Rubriken införd g. SFS2018-1801

För resning i tryckfrihetsmål gäller vad som föreskrivs i lag.

Om resning beviljas i ett mål där en jury har prövat om brott föreligger, ska rätten samtidigt besluta att målet ska tas upp inför en ny jury av den domstol som först dömde i målet. Detta gäller under förutsättning att beslutet om resning grundas på en omständighet som kan antas ha haft betydelse för juryns prövning.

Om saken är uppenbar får den domstol som beviljar resning till förmån för den tilltalade dock omedelbart ändra domen.

SFS 2018:1801

Tillsättande av en ny jury

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Om ett tryckfrihetsmål efter beslut av högre rätt ska tas upp på nytt inför en jury av den domstol som först dömde i målet, tillsätts den nya juryn enligt 12 kap. 15–21 §§.

SFS 2018:1801

Skyndsam handläggning

Rubriken införd g. SFS2018-1801

Tryckfrihetsmål och andra mål om brott mot bestämmelserna i denna grundlag ska behandlas skyndsamt.

SFS 2018:1801

Internationellt rättsligt bistånd

Rubriken införd g. SFS2018-1801

I fråga om internationellt rättsligt bistånd gäller vad som föreskrivs i lag. Sådant bistånd får inte lämnas i strid med svenska allmänna rättsprinciper på det tryckfrihetsrättsliga området.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 § upphävd g. Lag 1976:955.

SFS 2018:1801

Andra än svenska medborgare och svenska juridiska personer

Rubriken införd g. SFS2018-1801

För andra än svenska medborgare och svenska juridiska personer får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om tryckfriheten och allmänna handlingars offentlighet.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 5 § upphävd g. Lag 2018:1801.

SFS 2018:1801

Frågor som inte regleras i grundlagen

Rubriken införd g. SFS2018-1801

I frågor som inte har reglerats särskilt i denna grundlag eller i en särskild lag som har meddelats med stöd av grundlagen, gäller vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 6 § upphävd g. Lag 1974:155.

SFS 2018:1801

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1949:105

(Utkom d. 6 april 1949.)

Utan hinder av den nu antagna förordningen skall den äldre tryckfrihetsförordningen fortfarande gälla till årets utgång.

Har boktryckeri blivit behörigen anmält enligt den äldre förordningen, erfordras ej, så länge boktryckeriet bibehålles i överensstämmelse med vad sålunda anmälts, anmälan enligt den nya förordningen.

Utgivningsbevis, som enligt den äldre förordningen meddelats utgivare av periodisk skrift, skall anses som utgivningsbevis enligt den nya förordningen. Vad i denna föreskrives om skyldighet för skriftens ägare att göra anmälan om utgivare skall äga tillämpning först då ny utgivare utses.

I fråga om ansvarigheten för tryckt skrift, som utgives medan den äldre förordningen ännu är gällande, skall denna äga tillämpning.

Angående beståndet av kvarstad, som meddelas medan den äldre förordningen ännu är gällande, skall denna tillämpas. Lag samma vare i fråga om indragning vid trupp eller ombord å flottans fartyg av tryckt skrift, varom förordnande meddelas medan den äldre förordningen ännu är gällande.

Tryckfrihetsmål, vari talan väckes medan den äldre förordningen ännu är gällande, skall behandlas enligt den äldre förordningen. Skall enligt denna jury medverka men har jury ännu ej utsetts, då den äldre förordningen upphör att gälla, skall den nya förordningen äga tillämpning; är den underrätt, som upptagit målet, icke tillika behörig enligt den nya förordningen, skall målet för fortsatt handläggning hänvisas till underrätt, som enligt den nya förordningen är behörig.

De åtgärder, som erfordras för val av jurymän enligt den nya förordningen, skola vara slutförda före årets utgång. Konungen meddelar därom närmare bestämmelser.

I övrigt skall i fråga om övergången till den nya förordningen lända till efterrättelse vad motsvarande fall eljest är stadgat eller anses gällande.

Bestämmelserna i 5 och 35 §§ lagen d. 28 maj 1957 (nr 249) om inskränkningarna i rätten att utbekomma allmänna handlingar upphöra vid årets utgång att gälla.

SFS 1971:27

(Utkom d. 2 mars 1971.)

SFS 1971:29

(Utkom d. 2 mars 1971.)

SFS 1974:155

Tryckfrihetsförordningen skall tillämpas i sin nya lydelse från ingången av året efter det under vilket den nya regeringsformen har antagits slutligt. Under den tid som sägs i 2 första stycket övergångsbestämmelserna till regeringsformen skall dock föreskrifterna i 1 kap. 8 § första stycket, 2 kap. 11 § första och andra styckena och 14 § andra stycket, 4 kap. 7 § tredje stycket, 7 kap. 4 § första stycket, 1, 3, 6 och 7 samt 12 kap. 1 § första stycket och 15 § andra stycket tillämpas i sin äldre lydelse.

Vid tillämpningen av 7 kap. 3 § andra stycket och 13 kap. 5 § första stycket skall, i fråga om författningar som har utfärdats före den dag då tryckfrihetsförordningen enligt första stycket skall börja tillämpas i sin nya lydelse, som lag anses endast författning som har tillkommit genom samfällt beslut av Konungen och riksdagen.

SFS 1976:954

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1978. Har mål eller ärende om utbekommande av allmän handling anhängiggjorts hos myndighet före ikraftträdandet, skall myndigheten pröva frågan, även om den ej längre är behörig därtill enligt de nya bestämmelserna.

SFS 1976:955

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1978.

2. De nya bestämmelserna äger ej tillämpning på skrift, som mångfaldigats genom stencilering, fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande och som utgivits före ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om rättegången i mål som före ikraftträdandet har anhängiggjorts vid domstol.

4. I fråga om tid, inom vilken allmänt åtal skall väckas, tillämpas de äldre bestämmelserna. Om granskningsexemplar av skrift som utgivits före ikraftträdandet avlämnats dessförinnan. Har granskningsexemplar av sådan skrift ej avlämnats före ikraftträdandet, skall allmänt åtal väckas inom sex månader därefter, vid påföljd att skriften eljest är från sådant åtal fri.

5. Har chefen för justitiedepartementet före ikraftträdandet förordnat om beslag eller fastställt beslag varom tryckfrihetsombud förordnat, gäller äldre bestämmelser angående beståndet av beslaget.

6. Beträffande ansökan om utgivningsbevis, som har gjorts hos chefen för justitiedepartementet före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.

SFS 1982:938

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1983. Vad som föreskrivs om kyrkomötet i 2 kap. 5 § i dess nya lydelse skall gälla också i fråga om tidigare allmänt kyrkomöte.

SFS 1982:939

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1983.

SFS 1988:1447

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1989.

SFS 1988:1448

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1989.

SFS 1991:1470

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1991:1500

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1994:1376

Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 1994.

SFS 1994:1382

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1994:1474

Denna lag träder i kraft d. 1 jan 1995.

SFS 1994:1475

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995. Har Justitiekanslern före ikraftträdandet beslutat om beslag enligt 10 kap. 14 § skall äldre bestämmelser tillämpas för beslaget. I mål där juryn redan bildats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas även vid den fortsatta handläggningen av målet.

SFS 1994:1476

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1998:1438

(Omtryck)

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

2. Äldre föreskrifter tillämpas på sådana tekniska upptagningar som spritts före ikraftträdandet.

3. De nya föreskrifterna i 1 kap. 7 § samt 5 kap. 5 och 7 §§ gäller även för utgivningsbevis som har utfärdats före ikraftträdandet. I stället för vad som sägs i 5 kap. 5 § fjärde stycket första meningen gäller sådana bevis för en period av tio år från lagens ikraftträdande.

4. I mål som rör skildring av barn i pornografisk bild tillämpas äldre föreskrifter, om talan väckts före ikraftträdandet.

SFS 1998:1701

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2002:801

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2002:810

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2002:906

(Utkom d. 9 dec. 2002.)

SFS 2002:907

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2002:908

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2002:1049

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2010:1342

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1347

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1355

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1409

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:509

(Omtryck. Utkom d. 24 maj 2011.)

SFS 2014:1360

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1370

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:151

(Omtryck.)

Utkom d. 24 mars 2015.

SFS 2018:1801

(Omtryck.)

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2022:1517

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.

SFS 2022:1523

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.

SFS 2022:1524

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.